ข้าว-ธัญพืช-พืชอาหารสัตว์ | พืชไร่ | พืชผัก-ไม้ผล | ไม้ดอก-ไม้ประดับ | ระบบและวิธีการชลประทาน | สถิติเกษตรฯ | ผลงานเผยแพร่ | อื่นๆ
           ผลงานทางวิชาการทั้งหมด เป็นผลงานการศึกษา ทดลอง วิจัย
วิเคราะห์ของนักวิชาการสาขาต่างๆ จากกลุ่มงานวิจัยการใช้น้ำชลประทาน
และฝ่ายต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางในการ
นำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ วางแผนบริหารจัดการน้ำตลอดจนการนำ
ไปศึกษาในเชิงประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

           สำหรับผลงานที่นำเสนอ ณ ที่นี้  จะอยู่ในรูปแบบของบทคัดย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมด สามารถติดต่อสอบถาม
ได้โดยตรงที่ " กลุ่มงานวิจัยการใช้น้ำชลประทาน " โทร. 0-2241-4524
หรือ ภายใน 2377 ในวันและเวลาราชการ