คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 4ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการที่มีการพิจารณาอนุญาตจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในทุกเรื่องของการขออนุญาตจากทางราชการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความยุ่งยากต่าง ๆ ความไม่สะดวกในการขออนุญาตจากทางราชการให้กับประชาชน  ป้องกันการทุจริต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากพระราชบัญญัติ คือ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการให้บริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น การให้บริการภาครัฐมีมาตรฐานแน่นอน ชัดเจน และรวดเร็ว และลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ทั้งนี้ หากส่วนราชการไม่ดำเนินการตามกฎหมายนี้ รัฐมีมาตรการดำเนินการเช่น
- ทางการปกครอง อาจโยกย้ายผู้รับผิดชอบออกจากตำแหน่ง
- อาจต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
- อาจต้องโดนคดีอาญา ตาม ม.157
- อาจถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ขออนุญาต เป็นต้น


กรมชลประทาน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยมอบหมายให้รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาเป็นประธานคณะทำงาน  ต่อมาคณะทำงานได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ตามกรอบแนวทางที่คณะทำงานย่อยกำหนด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11

(ผชช.ชป.11) เป็นประธานคณะทำงานย่อย และผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (ผปบ.บอ.) เป็นคณะทำงานย่อยและเลขานุการ ทั้งนี้ คณะทำงานย่อยได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 33 คู่มือ โดยแบ่งหมวดหมู่การขออนุญาตไว้ 4 ประเภท ดังนี้
1. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ
2. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จำนวน 14 คู่มือ
3. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน  จำนวน 3 คู่มือ
4. ด้านอื่น ๆ  จำนวน 2 คู่มือ

                    ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทานในฐานะคณะทำงานย่อยและเลขานุการได้รวบรวมและดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน 33 คู่มือ ในระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนตามมติที่ประชุมคณะทำงานย่อย และได้รับการอนุมัติเผยแพร่โดยสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ มีดังนี้ คือ

 1. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน
 2. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน
 3. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อวางท่อประปาในเขตชลประทาน
 4. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อฝังท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน   
 5. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อระบายน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ลงทางน้ำชลประทาน        
 6. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ
 7. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขตชลประทาน     
 8. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ำ และถนนชลประทาน     
 9. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทางเชื่อม
 10. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราว ในเขตที่ดินกรมชลประทาน
 11. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำ ต่างๆ ของกรมชลประทานเพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
 12. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อเลี้ยงปลาในกระชัง
 13. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อขุดลอก
 14. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน  

2. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จำนวน 14 คู่มือ มีดังนี้ คือ

1. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน
2. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน
3. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อวางท่อประปาในเขตชลประทาน         
4. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อฝังท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน
5. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อระบายน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ลงทางน้ำชลประทาน              
6. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำและ วางท่อส่งน้ำ                  
7. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/ โทรศัพท์ในเขตชลประทาน     
8. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ำ และถนนชลประทาน      
9. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างทางเชื่อม        
10. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราว ในเขตที่ดินกรมชลประทาน     
11. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ และ แหล่งน้ำต่างๆ ของกรมชลประทานเพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
12. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงปลาในกระชัง     
13. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อขุดลอก

14. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน        

3. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน  จำนวน 3 คู่มือ  มีดังนี้ คือ
1.  การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อที่อยู่อาศัย
2.  การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
3.  การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

4. ด้านอื่น ๆ  จำนวน 2 คู่มือ  มีดังนี้ คือ
1. การขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน
2. การขออนุญาตใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือในการเพาะปลูกและการอื่น

                                   

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต

ขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน

และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์

สำหรับประชาชน