ยินดีต้อนรับเข้าสู่จุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน จัดทำโดยฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
   หน้าหลัก  >>  จุลสาร
ปีที่ 10 ฉบับที่ 123 ประจำเดือนกันยายน 2566
จุลสารฉบับพิเศษ ครบรอบ 1 ปี

ฉบับนี้พบกับ...
สารจากผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้
เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน 24 ชั่วโมงที่ทำให้เกิดน้ำท่วม
   ในลุ่มน้ำคลองตันหยงมัสบ้านตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
  
        

   
   

ติดต่อสอบถาม :
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2241-4794 โทรภายใน 2359
Facebook Fanpage : ส่วนการใช้น้ำชลประทาน E-mail: watermanagement.hydro@gmail.com