ยินดีต้อนรับเข้าสู่จุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน จัดทำโดยฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน  
หน้าหลัก >> จุลสาร
ปีที่ 7 ฉบับที่ 87 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
จุลสารฉบับพิเศษ ครบรอบ 1 ปี

ฉบับนี้พบกับ...
สารจากผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้
แนวทางเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่วงก์ ปี พ.ศ.2563
KM สบอ.
อื่นๆ ติดตามในฉบับ

   
   
     
     

ติดต่อสอบถาม : คณะทำงานจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
โทร. 0-2241-2360 โทรสาร. 0-2241-2360 E-mail: kmhydrology@hotmail.com
http://water.rid.go.th/hydhome/hydrology/
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน โทร 0-2241-4794 โทรสาร 0-2241-4794 E-mail: watermanagement.hydro@gmail.com