หน้าหลัก    
เปิดอ่านจุลสาร

 

   จุลสารฉบับพิเศษ ครบรอบ 1 ปี

 

 

 

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 53 กันยายน 2560)

ฉบับนี้พบกับ
สารจากผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้
เขื่อนดิน
อื่นๆติดตามในฉบับ

 

 


ติดต่อสอบถาม : คณะทำงานจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
โทร. 0-2241-2360 โทรสาร. 0-2241-2360 E-mail: kmhydrology@hotmail.com
http://water.rid.go.th/hydhome/hydrology/
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน โทร 0-2241-4794 โทรสาร 0-2241-4794 E-mail: drweewan@hotmail.com