ยินดีต้อนรับเข้าสู่จุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน จัดทำโดยฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
   หน้าหลัก  >>  จุลสาร
ปีที่ 10 ฉบับที่ 127 ประจำเดือนมกราคม 2567
จุลสารฉบับพิเศษ ครบรอบ 1 ปี

ฉบับนี้พบกับ...
สารจากผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้
ผลกระทบจากเอลนีโญในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
    ตัวอย่างพื้นที่จังหวัดน่าน

    ที่มา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
  
        

   
   

ติดต่อสอบถาม :
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2241-4794 โทรภายใน 2359
Facebook Fanpage : ส่วนการใช้น้ำชลประทาน E-mail: watermanagement.hydro@gmail.com