การขออนุญาตวางท่อก๊าซธรรมชาติ   

               
     ประเภทผู้ขออนุญาตและหลักฐานประกอบการขออนุญาต
   
   กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐ 
       - คำร้องขอใช้ที่ดิน ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครองท้องถิ่น 
         หรือผู้รับมอบอำนาจ (มีหนังสือมอบอำนาจ)
       - แบบแปลนการก่อสร้าง แผนผังบริเวณ และแผนที่รูปตัดแสดงเส้นทางก๊าซ
        (หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามรับรองแบบ) 
    
   รัฐวิสาหกิจ
       - คำร้องขอใช้ที่ดิน ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจ หรือผู้้รับมอบอำนาจ (มีหนังสือมอบอำนาจ)
         พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท
       - แบบแปลนการก่อสร้าง แผนผังบริเวณ และแผนที่รูปตัดแสดงเส้นทางก๊าซ 
        (ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ลงนามรับรองแบบ) 
   
   นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
       - คำร้องขอใช้ที่ดิน
        - คำร้องขอใช้ที่ดิน
       - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ลงนามรับรองสำเนา       
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนา กรณีมีการมอบอำนาจ 
       - สำเนาบัตรประจำตัีวประชาชนของผู้ขอ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนา 
       - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ และผู้ัรับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนา 
       - สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ ของผู้ขอ ณ บริเวณที่จะทำการวางท่อ
         ลงนามรับรองสำเนา
       - หนังสือยินยอมให้วางท่อก๊าซธรรมชาติผ่านจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี) 
       - หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
       - แบบแปลน แผนผังและแผนที่รูปตัดบริเวณที่จะวางท่อ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใช้เฉพาะกรมชลประทาน) 
       - รายการคำนวณโครงสร้างและหนังสือรอบรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ผู้ออกแบบและคำนวณ พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
         วิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรองสำเนา) เฉพาะกรณีที่เป็นงานอยู่ในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
       - หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ึควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลงนามรับรองสำเนา
                 http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/Tny024.gif การพิจารณาและดำเนินการhttp://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/Tny024.gif
โครงการชลประทานเจ้าของพื้นที่ (ผอ.คป. , ผอ.คบ. และโครงการอื่นๆ) 
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ แบบ ชป.393/8 
2. จัดทำแผนที่รูปตัด ลงนามผ่าน เห็นชอบ อนุมัติ ในกรอบแบบ 
3. ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่องานชลประทาน 
4. พิจารณากฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5 . กำหนดเงื่อนไขการอนุญาต 
6 . ส่งเรื่องให้ ผส.ชป.ให้ความยินยอม
การพิจารณาของสำนักชลประทาน
1. ผส.ชป.พิจารณาให้ความยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ.2551 คลิ๊กhttp://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/new01%5B1%5D.gif
2. กำหนดเงื่อนไขการอนุญาต
3 . ทำหนังสือลงนามแทนกรมฯ พร้อมเอกสารการขออนุญาตให้กรมธนารักษ์และหรือผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุญาต
                    http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/Tny024.gif กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/Tny024.gif
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
3.  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้  และจัดประโยชน์เกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
4.  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้  และจัดประโยชน์เกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
5 . กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้  และจัดประโยชน์เกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
6.  ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง ของ กรมชลประทาน พ.ศ.2551
           
                    http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/Tny024.gif แนวทางในการพิจารณา http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/Tny024.gif
1. ในกรณีวางท่อก๊าซ ท่อส่งน้ำมันให้พิจารณาหลักการเดียวกันกับการวางท่อประปาเป็นหลัก แต่ควรจะต้องฝังลงไปใต้ดิน
   ไม่ต่ำกว่า 3.50 เมตร ในระดับดินเดิม และในกรณีวางท่อก๊าซ ท่อน้ำมัน ลอดผ่านคลองชลประทาน ควรฝังลงไปไม่ต่ำกว่า
    2.00 เมตร   จากระดับขุดลอกท้องคลองชลประทาน 
2. ควรมีการติดตั้งป้ายบอกถึงแนววางท่อก๊าซ ท่อน้ำมันเป็นระยะๆ
3. ควรมีการติดตั้งวาล์วป้องกันการรั่วไหลของก๊าซหรือน้ำมันเป็นระยะๆ
    (ทุก ๆ 3 กิโลเมตรนอกเขตชุมชน และทุก ๆ 1 กิโลเมตร ในเขตชุมชน) 
4. แบบแปลน แผนที่รูปตัดของผู้ขออนุญาต ให้มีความสัมพันธ์กับแบบแปลน แผนที่รูปตัดและ ผังบริเวณของโครงการ ฯ 
    ที่มีการขออนุญาต  
การออกหนังสืออนุญาต ตามพรบ.ชลประทานหลวง 2485 ให้ใช้หนังสืออนุญาตฉบับใหม่คือ ผ.ย.38 
 (โครงการเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาต) กรณีการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ใช้แบบ ผ.ย.55
 
 http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/book%5B1%5D.gifตัวอย่างการกรอกหนังสืออนุญาต http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/book%5B1%5D.gif
ระยะเวลาการอนุญาต กำหนดตามความเหมาะสมและความจำเป็น แต่ละครั้งไม่เกิน 5 ปี