การขอต่ออายุหนังสืออนุญาต

 

ต้องมีเรื่องเดิมประกอบการพิจารณาทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด 
       จะต้องส่งเรื่องให้โครงการพิจารณาใหม่ 

กรณีการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ใช้แบบ ผ.ย.55  
    ตัวอย่างการกรอกหนังสืออนุญาต 

 

หมายเหตุ     การขออนุญาตที่ออกหนังสืออนุญาตครั้งเดียวได้แก่ การขออนุญาตสร้างสะพาน , ปรับปรุงถนน , ก่อสร้างอาคาร และขุดลอกคลอง