ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดในหนังสืออนุญาต

 

ผ.ย.37 หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างสะพาน

หน้า หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4

 

 

ผ.ย.38 หนังสืออนุญาตให้ฝังท่อ/วางท่อ และใช้น้ำ

หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3

 

 

ผ.ย.39 หนังสืออนุญาตให้ปักเสาพาดสาย หรือร้อยสาย ไฟฟ้า/โทรศัพท์

หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4

 

 

ผ.ย.40 หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน

หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4

 

 

ผ.ย.41 หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้าง...... ในเขตที่ดินของกรมชลประทาน

 

หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4

 

 

ผ.ย.42 หนังสืออนุญาตให้ฝังท่อระบายน้ำเสีย

หน้า หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4 , หน้า 5

 

 

ผ.ย.43 หนังสืออนุญาตให้ขุดลอก  

 

หน้า 1 , หน้า 2

 

 

ผ.ย.44 หนังสืออนุญาตสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน

 

หน้า 1 , หน้า หน้า 3

 

 

ผ.ย.55 หนังสือขอต่ออายุ 

 หน้า หน้า 2

 

ผ.ย.53 หนังสือสร้างถนนเชื่อมคันคลอง

 

หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4

 

(บริษัทขอทำทางเชื่อม)

 

 

ผ.ย.53 หนังสือสร้างถนนเชื่อมคันคลอง

หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4  

(ประชาชนทั่วไปขอทำทางเชื่อม)