ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มงานจัดสรรน้ำ  /
 

   มีหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า น้ำในอ่างเก็บน้ำและการใช้น้ำ
เพื่อสนับสนุนในการใช้น้ำและบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งการให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสรรน้ำและการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกำหนดรูปแบบการจัดการดูแลน้ำที่เหมาะสม สำหรับกลุ่มงานจัดสรรน้ำและโครงการชลประทานใช้ในการติดตามสถานะการณ์น้ำในลุ่มน้ำ เจ้าพระยาและน้ำแม่กลองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธฺภาพ ตลอดจนเป็นหน่วยงานในการศึกษาจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำทั้งช่วงฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง โดยอาศัยสถิติข้อมูล รวมถึงแผนของหน่วยงานต่างๆ นำมาพิจารณาจัดทำเป็นแผนงานที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล และทำการประเมินผลการบริหารจัดการน้ำเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสภาพการใช้น้ำและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต่อไป นอกจากที่กล่าวแล้วยังทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการใช้น้ำ
ชลประทานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการใช้น้ำในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งยังรับผิดชอบในการจัดทำแผนสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและรถยนต์บรรทุกน้ำทั่วประเทศ
เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก และกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดปี ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจโดยทั่วไป

 


 


  • แบบฟอร์มสำหรับ รายงานผลการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 :::download (xlsx)

  • สรุปผลการดำเนินการลงพื้นที่ชี้แจง 882 ศูนย์ :::download (xlsx)

Agri-Map

คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning by Agri-Map)

  • เอกสารแบบฟอร์มการเสนอพื้นที่ สำหรับการทำแผนเพื่อการดำเนินการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน กิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ปีงบประมาณ 2561 :::download (xlsx)
  • ข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่ความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ชลประทาน :::download (pdf)
  • Agri-Map online เครื่องมือสำหรับข้อมูล Agri-Map -เอกสาร คู่มือการใช้งาน

กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สถานีสำแล
กับอัตราการไหลที่สถานี C.29 บางไทร

 

แบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60

แบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 ::download:: (zip file)

แนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2559

แนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2559 ::download:: (zip file)

ขอให้ส่งผลฤดูแล้ง ปี 58/59

download เอกสาร-->ที่นี่

นายสันติ เต็มเอี่ยม

ปฎิทินการปฏิบัติงาน

 


กรมชลประทาน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ส่วนบริหารจัดการน้ำ