เกี่ยวกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
หน้าหลัก
เครื่องหมายราชการกรมชลประทาน
อดีตผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่รับผิดชอบ
โครงสร้างอัตรากำลัง

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายสัญญา   แสงพุ่มพงษ์
:    ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
:    0-2669-5048
:    08-4874-6155
:    audsanya@gmail.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์   
:    ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์
:    0-2669-5055
:    08-3424-3213
:    chairerk10@gmail.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายประยูร เย็นใจ
:    ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ
:    0-2243-6909
:    08-4874-6238
:    rid13center@yahoo.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายปกรณ์ สุตสุนทร  
:    ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา
:    0-2669-5048
:    08-4670-9831,08-4700-0508
:    pakorn_39@yahoo.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายธำรงศักดิ์    นคราวงศ์   
:    ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
:    0-2241-5050
:    08-6355-0945
:   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายธำรงศักดิ์    นคราวงศ์    
:    รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน
:    0-2241-1011
:    08-6355-0945
:   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์  
:    ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน
:    0-2241-4794
:    06-1412-2787,08-7717-4210
:    stations9@hotmail.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายธเนศร์ สมบูรณ์
:    หัวหน้าศูนย์โทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
:    0-2669-4294
:    08-4725-4777,06-1387-8707
:    thanet47@gmail.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นางฐิตาภา    ทุมวงษา   
:    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
:    0-2241-2360,0-2241-5217
:    08-6057-8137,08-1911-7352
:    thitapa2505@hotmail.com

 

 

               พัฒนาและออกแบบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300