หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

วันนี้
106
เมือวานนี้
124
เดือนนี้
1,480
ทั้งหมด
1,480

 


  "สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นองค์กรนำด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย"
 

  ประกาศ
.
ข้อสั่งการ รมว.กษ. เรื่อง ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน ปี 2560
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน 2560
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) 2560
การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2560

ย้อนหลัง>>

คู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ติดตามสภาพน้ำฝนรายวัน

 
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ครั้งที่ 1/2560
   
อ่านเพิ่มเติม >>
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team)     ครั้งที่ 11/2559 และร่วมฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 7/2559    
อ่านเพิ่มเติม >>
   
  กิจกรรมอื่นๆ >>   
 
 
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ในประเด็น "ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)"


เพิ่มเติม >> (19-06-2560)
กรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น "สถานการณ์น้ำฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำของ กรมชลประทาน"
เพิ่มเติม >> (30-09-2559)
   
  กิจกรรมอื่นๆ >>   
 
 
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ (สบอ.)(6 ธ.ค.60)
สื่อประกอบความเข้าใจ Unit school(22 พ.ย.60)
การถ่ายทอดนโยบาย smart agricuture curve สู่การปฏิบัติ(2 พ.ย.60)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา(6 มิ.ย.59)
ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย(29 พ.ย.59)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
      สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (29 เม.ย. 59)

แผนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ระยะ 5 ปี 
     (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
(29 เม.ย.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559
     และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
(29 มี.ค.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2559
     และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2559
(1 มี.ค.59)
เชิญร่วมประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ.2559 (18 ก.พ.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559
     และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559
(8 ก.พ.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559 (11 ม.ค.59)
เชิญร่วมประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาครั้งที่ 1/2559 (15 ธ.ค.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559 (6 พ.ย.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559 (2 ต.ค.58)
 
 

"ดวงใจราษฏร์ ปราชญ์แห่งน้ำ"

กรมชลประทานชุด "ความสุข"
 

 

 
  

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300