เกี่ยวกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
หน้าหลัก
เครื่องหมายราชการกรมชลประทาน
อดีตผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่รับผิดชอบ
โครงสร้างอัตรากำลัง

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายสมคิด  สะเภาคำ  
:    ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน(เชียงใหม่)
:    0-5640-5101,0-5640-5102
:    08-6344-7190
:    somkid_26mr@hotmail.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายสมภพ  อินต๊ะรักษา   
:    ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง(พิษณุโลก)
:    0-5326-2683533-4006,0-5533-4007
:    08-4874-6055
:    hydroyogy.phitsanulok@gmail.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:       
:    ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น)
:    0-4322-3565,0-4322-0931
:   
:   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายสุรพันธ์ อิ่นแก้ว
:    ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(นครราชสีมา)
:    0-4446-5154-5,0-4446-5156,0-4446-5938
:    08-4078-8188
:    punpun02@gmail.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายสมชาย    อิ่มอยู่ 
:    ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง(ชัยนาท)
:    0-7461-1679,0-7461-4051
:    08-4700-5318
:    chai_imyoo@yahoo.co.th
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายไวรุจน์    เอี่ยมโอภาส   
:    ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก(ชลบุรี)
:    03-834-1171,03-835-8087
:    08-4874-6230,08-3037-2507
:    nuiwairut@gmail.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายอดิศร จำปาทอง
:    ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก(กาญจนบุรี)
:    0-5326-2683
:    08-4874-6157
:    adisorn_eng@hotmail.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายชัยวุฒิ    วัฒนาการ   
:    ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้(พัทลุง)
:    07-461-1679,07-461-4051
:    08-1820-1426
:    chaiwut_rid@live.com

               พัฒนาและออกแบบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300