เกี่ยวกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
หน้าหลัก
เครื่องหมายราชการกรมชลประทาน
อดีตผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่รับผิดชอบ
โครงสร้างอัตรากำลัง

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายวรเดช  ชินพงศ์ฐิติวัสส์
:    หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง)
:    0-5347-1089
:    08-1884-5236
:    cmias-001@hotmail.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายผัน    ศรีมา
:    หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก)
:    0-5529-0184
:    08-1727-9002
:    phum502@gmail.com
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นางศิริรัตน์    โสภณ  
:    หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)
:    0-4446-5141
:    08-9910-1046
:    
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายไพโรจน์    แสงจินดา   
:    หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก)
:    0-3357-1850
:    08-5170-9220
:   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายศุภกิจ    ต้นวิบูลย์ศักดิ์   
:    หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)
:    0-3420-4283
:    08-6075-2384
:   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายมนัส    กองแก้ว
:    หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
:    0-3469-9048
:    08-1171-7377
:   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:      
:    หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7(ปัตตานี)
:    0-7343-9934
:   
:   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
: นายอุดมเกียรติ   เกิดสม
:    หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)
:    0-7547-0139
:    08-9462-6845
:   
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
E-mail
:    นายจารึก  สินธุรัตน์
:    หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง)
:    03-469-9048
:    09-8276-9799
:   

               พัฒนาและออกแบบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300