1. แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (9 เม.ย.56)
  2. แนวทางวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปกำหนดกิจกรรม 
    ในแผนพัฒนาบุคคลากร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
    (9 เม.ย.56)
  3. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๓๖๕ /๒๕๕๖ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน   (9 เม.ย.56)
  4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (9 เม.ย.56)
        ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  กรมชลประทาน