หน้าหลัก โครงสร้างฝ่าย
ภารกิจ
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
เชื่อมโยงภายในสำนักฯ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ส่วนอุทกวิทยา
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
ส่วนบริหารจัดการน้ำ
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
ศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน
ศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันออก
ศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันตก
ศูนย์อุทกวิทยาภาคใต้
คำสั่งกรมฯ
 ประกาศกรมฯ
 คำสั่ง/ประกาศสำนักฯ
  หนังสือเวียน สพบ.
  หนังสือเวียน สลก.
  หนังสือเวียน สบอ.     
       
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป

    มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนควบคุมงานด้านงานธุรการ การเจ้าหน้าที่  งานการเงินและบัญชี   และงานพัสดุตลอดจนทำแผนการปฏิบัติงานและระบบบริหารงาน ของสำนักรวมทั้งงานอื่นๆ ที่มิใช่หน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น  4  งาน  ดังนี้
        1.งานธุรการ                                        2.งานการเจ้าหน้าที่
        3.งานการเงินและบัญชี                            4.งานพัสดุ           


นางรุ่งนภา  ทองศิริ
(หัวหน้างานธุรการ)

นางจินตนา  ยิ้มจันทร์
(หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่)


นางรัตนา  พรนที
(หัวน้างานพัสดุ)

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือนที่ถูกต้อง

  การกำหนดเลขรหัสในหนังสือราชการของหน่วยงานที่ต่ำกว่าสำนัก/กอง                          

 


            

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4 ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม.

 

ดูภาพเพิ่มเติม

รายงานการประชุมเรื่องปรับปรุงแผนความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตสำหรับสำนักงานชลประทาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 58

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤติสำหรับสำนักงานชลประทาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

ตัวอย่างขอเพิ่มตะกร้าและเพิ่มชื่อผู้ใช้งานระบบสารบรรณ (กรณีไม่มีตะกร้าและยังไม่มีรหัส)

ตัวอย่างขอเพิ่มชื่อผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีมีตะกร้าแต่ยังไม่มีรหัส)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                    

 
 
นายพูลสวัสดิ์  แก้ววิมุติ
(ฝบ.อน.)
link
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

  

 


ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  ตึกอำนวยการ  ชั้น 3 
กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0 2241 2360   โทรสาร  0 2241 2360 , 0 2241 5217