ถ่ายทอดการเรียนรู้ Unit School ของฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวข้อ "Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ (สบอ.)  
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส่วนการใช้น้ำชลประทาน
                                                                                           เพิ่มเติม<<<
ประชุมแนวทางการจัดทำเว็บไซต์และข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักบริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยา ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมส่วนการใช้น้ำชลประทาน
                                                                                           เพิ่มเติม<<<


กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยมีสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กองแผนงาน กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานชลประทานที่ 4 และ 5
เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน สามเสน กทม.
                                                                                           เพิ่มเติม<<<
            

           


               
         

           รับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  
           สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ (สบอ.) 
           สื่อประกอบความเข้าใจ Unit school

นางฐิตาภา  ทุมวงษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


  โครงสร้าง
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  อัตรากำลัง
  เอกสารดาวน์โหลด


ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ตึกอำนวยการ ชั้น 3
กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร