ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในส่วนบริหารทั่วไป

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางสาวประทุมทิพย์ ลุณาวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป  
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทั่วไป ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในส่วนบริหารทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการของส่วนบริหารทั่วไปเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสนับสนุนภารกิจของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
                                                                                           เพิ่มเติม<<<

แสดงความยินดี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานท่านใหม่

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นางสาวประทุมทิพย์ ลุณาวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป  
พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้แด่ นายสันติ เต็มเอี่ยม เนื่องในโอกาสได้ที่รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
                                                                                           เพิ่มเติม<<<
แสดงความยินดี ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาคนใหม่
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566
นางสาวประทุมทิพย์ ลุณาวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้แด่นายชวลิต เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
                                                                                           เพิ่มเติม<<<


ชมนิทรรศการ ?กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566
นางสาวประทุมทิพย์ ลุณาวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
และเจ้าหน้าที่ เข้าชมนิทรรศการ ?กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน? ณ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ชั้น 1 - 3 กรมชลประทาน ถนน สามเสน กรุงเทพมหานคร สำหรับการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าชมทราบถึงประวัติความเป็นมาของกรมชลประทาน และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่ง น้ำของพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการบริหารงานกรมชลประทาน ภายใต้นโยบาย RID One For All สานพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุก คน โดยวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ให้ความรู้แก่คณะเรื่องการบริหาร จัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ในห้องประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อการประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ได้อย่าง Real Time สามารถช่วย ให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย
                                                                                           เพิ่มเติม<<<
            

           


               
         

           กรมชลประทานรับสมัครสอบ ข้าราชการ/พนักงานราชการ  
           คลังความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 
           เว็บไซต์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

นางสาวประทุมทิพย์  ลุณาวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง  ผบท.บอ.

  โครงสร้าง
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  อัตรากำลัง
  เอกสารดาวน์โหลด


ส่วนบริหารทั่วไป  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ตึกอำนวยการ ชั้น 3
กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร