กลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์

กรมชลประทาน

ราชการไทย

สร้างเสริมสุขภาพ

บ้านสวนพอเพียง

ภาวะโลกร้อน

น้ำ ข่าว ฟังธรรมะ

วิชาการ

   วิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์

     มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาค้นคว้า    วิเคราะห์    และวิจัย หาข้อกำหนดกฎเกณฑ์ทางอุทกวิทยาของลุ่มน้ำต่าง ๆ    เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบทางอุทกวิทยา  ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ รวมทั้งติดตามพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์วิจัยให้ทันสมัย และเหมาะสมกับลักษณะทางกายภายของแต่ละลุ่มน้ำ  ดำเนินการออกแบบเชิงอุทกวิทยา ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานทุกโครงการ  ก่อนที่จะทำการวางแผนโครงการและออกแบบ    เพื่อการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมต่อไป

ติดตามสถานการณ์

HAMweather
Thai water
กรมสรรพกร
 
ผลงานวิชาการ
โปรแกรมฟรี
สลากกินแบ่งรัฐบาล
กลับหน้าแรก
 บุคคลากรกลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์
จิรา สุขกล่ำ     Mail :kl3jira@yahoo.com
อัมพร จงวานิชสวัสดิ์   Mail :
สงวน กันทะวงศ์  Mail : ksnguan@yahoo.com
พิสิษฐ  บำเพ็ญกิจ Mail :
อรรถพร  พุทธปาลิต Mail :
กนกพร  บูชาบุญ Mail :
สมภพ อินต๊ะรักษา Mail :
สมคิด สะเภาคำ Mail :
ชญานันท์  วีระชิงไชย Mail :
สมชาย  อิ่มอยู่ Mail :