3
ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน
HYDROLOGY DIVISION - RID

สภาพน้ำฝน
RAINFALL DATA


เกณฑ์ปริมาณฝน 1 วัน
ที่ทำให้เกิดน้ำท่วม


เครือข่ายเรดาร์ตรวจ
อากาศ กรมอุตุฯ


เรดาร์ตรวจอากาศ
(กรมอุตุนิยมวิทยา)


ฝนอัตโนมัติรายวัน
(กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนเฉลี่ยรายเดือน
แยกเป็นรายลุ่มน้ำ

ปริมาณฝนเฉลี่ย
ใน 25 ลุ่มน้ำหลัก

เส้นชั้นน้ำฝน
ใน 25 ลุ่มน้ำหลัก


ข้อมูลฝนรายวัน
กรมอุตุนิยมวิทยาแนวโน้มฝนเฉลี่ย
ใน 25 ลุ่มน้ำหลัก


ฝนเฉลี่ยสะสม
ใน 25 ลุ่มน้ำหลัก


กราฟฝนเฉลี่ยสะสม
ใน 25 ลุ่มน้ำหลัก


เปรียบเทียบปริมาณฝน
สะสมปี2552-2554


ภาพถ่ายสภาพพายุ
Asia Satellite

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
3
เดือน

สถาบันวิจัยอากาศ
นานาชาติ IRI

ฝนรายปีเฉลี่ยสะสม
ของลุ่มน้ำหลัก

 

บัญชีสถานีสำรวจอุตุ - อุทกวิทยา