กิจกรรมต่างๆ ส่วนอุทกวิทยา

ปี 2567

รอปอัปเดท...

ปี 2566

1. พิธีเปิดการใช้งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยระบบเรดาร์ Solid State Polarimetric X-band

2. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น จาก บริษัท Japan Radio Co.,Ltd.(JRC) และ บริษัท NIPPON KOEI Co.,Ltd.(NK)

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิชาอุทกวิทยาสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางอุทกพลศาสตร์ HEC-HMS และ HEC-RAS เพื่องานอุทกวิทยา

5. การประชุมคณะกรรมการพายุไต้ฝุ่น ESCAP/WMO (TC) ของคณะทำงาน TC ด้านอุทกวิทยา (WGH) หัวข้อ “Community outreach and multi-stakeholder engagement – Boosting Early Warning for All” กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566

ปี 2565

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินน้ำท่าและน้ำท่วมโดยใช้แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า-น้ำท่วม (RRI-Mode)

ปี 2564

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลอุทกวิทยาและการติดตามสถานการณ์น้ำ 2564

ปี 2563

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคและวิธีการจัดทำโค้งความสัมพันธ์ระดับน้ำกับประมาณน้ำ 2563

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการประมาณคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา 2563
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักสูตรเทคนิคและวิธีการใช้งาน Macro Excel 2563
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสำรวจและการปฏิบัติการทางอุทกวิทยา
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานด้านอุทกวิทยา 256
ปี 2562
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม IFAS ใช้ในการคำนวณปริมาณการไหลของน้ำจากน้ำฝน โดย ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น 2562