กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการข้าว
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองวิจัยและพัฒนาข้าว
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ

 

 

Google

WWW
ค้นหาในเวบ


 

 

 

 

 
คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก : Download
 
 

Download แบบฟอร์ม

ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน

1. แบบฟอร์มสำรวจเนื้อที่เพาะปลูก

รายงานทุกวันสุดท้ายของช่วงสัปดาห์

        จบ.1-45    (รายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์โดยแยกเป็นรายจังหวัด)

รายงานหลังสิ้นสุดฤดูปลูก

        งส.จษ 1/28    (แบบรายงานผลก้าวหน้าเนื้อที่เพาะปลูกรายสัปดาห์ (ทุกวันพุธ) ในเขตโครงการชลประทานรายจังหวัด) ใช้สำรวจในสนาม

        งส.จษ 2/28    (แบบรายงานผลก้าวหน้าเนื้อที่เพาะปลูกรายสัปดาห์ (ทุกวันพุธ) ในเขตโครงการชลประทานรายจังหวัด) ใช้ในโครงการ

2. แบบฟอร์มสำรวจผลผลิตข้าวนาปี

        แบบแจงนับแปลงที่ดิน   

        จบ.1-26  และ  จบ.1-27    (แบบสำรวจผลผลิตข้าวนาปี แบบ 1 และ แบบ 2)

        งส.จษ.4/2541  (แบบประกอบการสอบถามการสำรวจผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่ใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี)  

        การชดใช้ค่าเสียหายแปลงสำรวจผลผลิต 

3. แบบฟอร์มสำรวจผลผลิตข้าวนาปรังและพืชอื่นๆ

        ส.2/31   (แบบสอบถามผลผลิตพืชทุกชนิด)

        งส.จษ.3/2536    (สรุปรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง)

4. หลักเกณฑ์การสำรวจผลผลิตข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง

        หลักเกณฑ์ ฯ

5. คู่มือสถิติการใช้น้ำชลประทาน

        Download คู่มือ

        Download File Powerpoint

6. จุดสำรวจผลผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2566

สชป.1     สชป.2      สชป.3     สชป.4     สชป.5     สชป.6     สชป.7     สชป.8     สชป.9   

สชป.10     สชป.11      สชป.12     สชป.13     สชป.14     สชป.15     สชป.16     สชป.17

7. คู่มือการปฎิบัติงาน กระบวนการย่อยปฎิบัติการส่งน้ำ (ด้านการรายงานผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์)

        Download คู่มือ

*********************************

 

99. File นำเสนอ การให้น้ำแก่พืช

 

ข้อมูล : ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน โทร. 0-2669-4229 ภายใน 2395

 

 

 

                 Copyright © 2017 พัฒนาโดย ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน