หนังสือเวียน สบอ.
วารสารข่าวเกษตรชลประทาน
จุลสาร สบอ.

 
 

สำนักงานวิจัยและพัฒนาข้าว
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สถาบันสารสนเทศและทรัพยากรน้ำฯ
กรมทรัพยากรน้ำ


 
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของส่วนการใช้น้ำชลประทาน
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

12-14 มิ.ย.60 ส่วนการใช้น้ำชลประทาน จัดประชุมวิชาการ เรื่องข้อเสนองานวิจัย ปี 62
22-23 มี.ค.60 จัดประชุมแนวทางและนโยบายการปฏิบัติงาน อ่านต่อ...

 
  ข้อมูลการใช้น้ำชลประทาน

ความก้าวหน้าในการเพาะปลูกพืช ฤดูฝนและฤดูแล้ง วารสารเผยแพร่ด้านเกษตรชลประทาน ข้อมูลปริมาณฝนใช้การในนาข้าวทั่วประเทศ ข้อมูลปริมาณฝนใช้การของพืชไร่ทั่วประเทศ ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช 40 ชนิด ปริมาณการใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจ ลบ.ม./ไร่ ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงโดย Modified Penman และ Penman Monteith ผลงานวิจัยด้านการใช้น้ำของพืชและวิธีการชลประทาน  RIDsoftwareDownload

 
 

เอกสารวิชาการ

คู่มือการหาปริมาณการใช้น้ำของพืช ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

 
 
 

 
   
     
 
                 ส่วนการใช้น้ำชลประทาน โทร 0-2241-4794 , E-mail:thitipong2524@hotmail.com