หน้าหลัก

โครงสร้าง

บุคคลากร

แผนการดำเนินงาน

ผลงานวิชาการ

ติดต่อเรา

บทบาท/หน้าที่

ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย   เกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำชลประทานเพื่อการปลูกข้าวในเขต

โครงการแม่กลองใหญ่ รวมทั้งการใช้น้ำแบบประหยัด ผลของคุณภาพน้ำที่มีต่อการเกษตร วิธีการชลประทาน ประสิทธิภาพ

การใช้น้ำชลประทานและการปรับใช้ให้สอดคล้องกับผลการศึกษา   เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับเผยแพร่และสาธิตการใช้น้ำชล

ประทานรวมทั้งการใช้พื้นที่ชลประทานอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

  

 

 แบบจำลองการคำนวณความต้องการน้ำของพืช CWR-RID
 
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้การคำนวณความต้องการน้ำของพืชเศรษฐกิจต่างๆ

 ที่ปลูกในเขตชลประทาน เพื่อนำไปใช้วางแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูกาลการเพาะ

 ปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน
 
เรียนรู้เพิ่มเติม | ดาวน์โหลด

 แบบจำลองการคำนวณความต้องการน้ำเพื่อการปลูกข้าว WAPF
 
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้การคำนวณความต้องการน้ำของการเพาะปลูกข้าว

 ในเขตชลประทานเพื่อนำไปใช้วางแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกให้สอด

 คล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนหรือพื้นที่เพาะปลูก

 เรียนรู้เพิ่มเติม | ดาวน์โหลด

  จัดทำโดย

ศูนย์สาธิตการใช้น้ำชลประทานแม่กลอง ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 3453 1222  โทรสาร. 0 3466 9041

Webmaster : theerapholt@gmail.com

 พ.ศ.2552