อักษรย่อ
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล
เลขหมายภายใน
สายตรงโทรศัพท์/โทรสาร
ผชน.บอ.

ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน

 นายณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์

2359

โทรศัพท์  : 0 2241 4794

โทรสาร    : 0 2241 4794

  มือถือ      : 08 1857 9704

วน.บอ.

 หัวหน้าฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน

นางมัณฑณา สุจริต

2377

โทรศัพท์  : 0 2241 4524

โทรสาร    : 0 2241 4794

  มือถือ      : 08 1829 4902

สน.บอ.

 หัวหน้าฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน

 นางสาววราลักษณ์ งามสมจิตร

2395

โทรศัพท์  : 0 2669 3748

โทรสาร    : 0 2669 4229

  มือถือ      : 08 9764 7847

ผน.บอ.

 หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน

นายพงษ์เทพ ประกอบธรรม

2395

โทรศัพท์  : 0 2241 4794

โทรสาร    : 0 2241 4794

  มือถือ      : 08 7717 4210

ทน1.บอ.

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง)

นายวรเดช ชินพงศ์ฐิติวัสส์

-

โทรศัพท์  : 0 5347 1089

โทรสาร    : 0 5347 1089

  มือถือ      : 08 1884 5236

ทน2.บอ.

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก)

นายผัน ศรีมา

-

โทรศัพท์  : 0 5536 9042

โทรสาร    : 0 5536 9042

  มือถือ      : 08 1727 5236

ทน3.บอ.

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)

นางศิริรัตน์ ภู่ทองสุข

-

โทรศัพท์  : 0 4446 5141

โทรสาร    : 0 4446 5141

  มือถือ      : 08 9910 1046

ทน4.บอ.

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก)

นายไพโรจน์ แสงจินดา

-

โทรศัพท์  : 0 3557 1850

โทรสาร    : 0 3557 1850

  มือถือ      : 08 5170 9220

ทน5.บอ.

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใญ่)

นายศุภกิจ ต้นวิบูลย์ศักดิ์

-

โทรศัพท์  : 0 3420 4283

โทรสาร    : 0 3420 4283

  มือถือ      : 08 6075 2384

ทน6.บอ.

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)

นายมานัส กองแก้ว

-

โทรศัพท์  : 0 3244 9398

โทรสาร    : 0 3244 9398

  มือถือ      : 08 1177 7377

ทน7.บอ.

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี)

รก.นายอุดมเกียรติ เกิดสม

-

โทรศัพท์  : 0 7348 3386

โทรสาร    : 0 7348 3386

  มือถือ      : 08 9462 6845

ทน8.บอ.

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)

นายอุดมเกียรติ เกิดสม

-

โทรศัพท์  : 0 7538 6320

โทรสาร    : 0 7538 6320

  มือถือ      : 08 9462 6845

ทน9.บอ.

หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง)

นายจารึก สินธุรัตน์

-

โทรศัพท์  : 0 3453 1222

โทรสาร    : 0 3466 9041

  มือถือ      : 09 8276 9799

 

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-4794  โทรสาร : 0-2241-2494  ภายใน : 2359

web master : thitipong2524@hotmail.com