หน้าหลัก

โครงสร้าง

บุคคลากร

แผนการดำเนินงาน

ผลงานวิชาการ

ติดต่อเรา

แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2554

 

1. การศึกษาปริมาการใช้น้ำของมังคุดพันธุ์พื้นเมือง (ปีที่ 2)

 

 

 แบบจำลองการคำนวณความต้องการน้ำของพืช CWR-RID
 
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้การคำนวณความต้องการน้ำของพืชเศรษฐกิจต่างๆ

 ที่ปลูกในเขตชลประทาน เพื่อนำไปใช้วางแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูกาลการเพาะ

 ปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน
 
เรียนรู้เพิ่มเติม | ดาวน์โหลด

 แบบจำลองการคำนวณความต้องการน้ำเพื่อการปลูกข้าว WAPF
 
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้การคำนวณความต้องการน้ำของการเพาะปลูกข้าว

 ในเขตชลประทานเพื่อนำไปใช้วางแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกให้สอด

 คล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนหรือพื้นที่เพาะปลูก

 เรียนรู้เพิ่มเติม | ดาวน์โหลด

  จัดทำโดย

สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 7348 3386  โทรสาร. 0 7348 3386

Webmaster : theerapholt@gmail.com

 พ.ศ.2552