กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485   คลิ๊ก

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พุทธศักราช 2518   คลิ๊ก

กฎกระทรวง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545   คลิ๊ก

กฎกระทรวง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549  คลิ๊ก     

กฎกระทรวง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  คลิ๊ก     

กฎกระทรวง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ( ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552  คลิ๊ก     

คำสั่งกรมชลประทานที่ 600/2546    คลิ๊ก (ยกเลิก)
ระเบียบกรมชลประทาน
ว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ.2546    คลิ๊ก (ยกเลิก)

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 110/2547   คลิ๊ก
ระเบียบคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ว่าด้วยการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ.2547   คลิ๊ก

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1187/2547
เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานในการขออนุญาตเพื่อทำทางเชื่อม
และการขออนุญาตก่อสร้างและปรับปรุงถนนบนคันคลองชลประทาน   คลิ๊ก
( ยกเลิก )

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 776/2549
เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัด และหัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ แทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานในการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ
ในความครอบครองของกรมชลประทาน   คลิ๊ก    ยกเลิก

บันทึกแนบคำสั่ง ยกเลิก
คำสั่งกรมชลประทานที่ 163/2550
เรื่อง แก้ไขคำสั่งการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน  คลิ๊ก   ยกเลิก
ระเบียบกรมชลประทาน
ว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550 หน้า 1, หน้า 2
 ยกเลิก

คำสั่งกรมชลประทานที่ 167/2550
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน
  
หน้า 1 , หน้า 2

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 516/2554
เรื่อง มอบหมายให้ลงนามหนังสืออนุญาตให้ใช้น้ำในทางน้ำชลประทาน คลิ๊ก

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 517/2554
เรื่อง มอบอำนาจให้ลงนามหนังสืออนุญาตให้ขุดลอกในทางน้ำชลประทาน คลิ๊ก

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่น
ขอใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ คลิ๊ก

ระเบียบกรมชลประทาน
ว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ.2551 คลิ๊ก

บันทึกข้อความ
การอนุมัติให้ใช้รหัสและแบบฟอร์มที่ปรับปรุงใหม่
พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม คลิ๊ก