ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มงานจัดสรรน้ำ  /

 

   

      เล่มที่ 1/16 คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน
      เล่มที่ 2/16 คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
      
เล่มที่ 3/16 คู่มือการประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ
      เล่มที่ 4/16 คู่มือการจำลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation)
      เล่มที่ 5/16 คู่มือการวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Study)
      เล่มที่ 6/16 คู่มือการคำนวณฝนใช้การ (Effective Rainfall)
      เล่มที่ 7/16 คู่มือการคำนวณการใช้น้ำของพืช
      เล่มที่ 8/16 คู่มือการประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ
      เล่มที่ 9/16 คู่มือการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ
      เล่มที่ 10/16 คู่มือการวางแผนติดตามและประเมินผลการส่งน้ำรายสัปดาห์ (WASAM)
      เล่มที่ 11/16 คู่มือการประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำ
      เล่มที่ 12/16 คู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน
      เล่มที่ 13/16 คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน
      เล่มที่ 14/16 คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน
      เล่มที่ 15/16 คู่มือการคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน
      เล่มที่ 16/16 คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ

Web RID


นายสมจิต อำนาจศาล


กรมชลประทาน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ส่วนบริหารจัดการน้ำ


ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553