4-03
ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ กรมชลประทาน
WATER INFORMATION AND FORECAST GROUP - RID

 ปริมาณน้ำท่ารายเดือน
(เฉพาะตัวแทนลุ่มน้ำ)

   01. ลุ่มน้ำสาละวิน
 02. ลุ่มน้ำโขงเหนือ
 03. ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
 04. ลุ่มน้ำชี
 05. ลุ่มน้ำมูล
 06. ลุ่มน้ำปิง
 07. ลุ่มน้ำวัง
 08. ลุ่มน้ำยม
 09. ลุ่มน้ำน่าน
 10. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 11. ลุ่มน้ำสะแกกรัง
 12. ลุ่มน้ำป่าสัก
 13. ลุ่มน้ำท่าจีน
 14. ลุ่มน้ำแม่กลอง
 15. ลุ่มน้ำบางปะกง
 16. ลุ่มน้ำโตนเลสาบ
 17. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
 18. ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
 19. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
 20. ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 21. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
 22. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก