1 / 5
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น จาก บริษัท Japan Radio Co.,Ltd.(JRC) และ บริษัท NIPPON KOEI Co.,Ltd.(NK)
2 / 5
พิธีเปิดการใช้งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยระบบเรดาร์ Solid State Polarimetric X-band
3 / 5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิชาอุทกวิทยาสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
4 / 5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิชาอุทกวิทยาสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
5 / 5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิชาอุทกวิทยาสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน

คาดการณ์สถานการณ์น้ำ ปี 2567

โครงการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำและประวัติสถานีของสถานีสำรวจทางอุทกวิทยา พร้อมแผนที่ 2565

แผนที่ โครงการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำและประวัติสถานีของสถานีสำรวจทางอุทกวิทยา

คำสั่งปีน้ำ 2567

Year Book 2455 - 2563

Facebook ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ

 

 

 

ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร : โทร 02 669 5048 (เบอร์ภายใน 2724) E-mail : hydrologypart@gmail.com