ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน

โครงการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำและประวัติสถานีของสถานีสำรวจทางอุทกวิทยา พร้อมแผนที่ 2565

แผนที่ โครงการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำและประวัติสถานีของสถานีสำรวจทางอุทกวิทยา

คำสั่งปีน้ำ 2566

Year Book 2455 - 2563

Facebook ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ

 

 

 

ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร : โทร 02 669 5048 (เบอร์ภายใน 2724) E-mail : hydrologypart@gmail.com