หน้าหลัก

โครงสร้าง

บุคคลากร

แผนการดำเนินงาน

ผลงานวิชาการ

ติดต่อเรา

บุคคลากร

 

นายธีรณัฏฐ์  ตุรงค์เรือง

หัวหน้าสถานีฯ

 

                   

                     นายสมพร  กันธวงค์            นางสาวปารณีย์  เผ่าภูธร              นางอัจฉรา  บัวพึ่ง

                    นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ      นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ         เจ้าพนักงาธุรการชำนาญงาน

 

 

 แบบจำลองการคำนวณความต้องการน้ำของพืช CWR-RID
 
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้การคำนวณความต้องการน้ำของพืชเศรษฐกิจต่างๆ

 ที่ปลูกในเขตชลประทาน เพื่อนำไปใช้วางแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูกาลการเพาะ

 ปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน
 
เรียนรู้เพิ่มเติม | ดาวน์โหลด

 แบบจำลองการคำนวณความต้องการน้ำเพื่อการปลูกข้าว WAPF
 
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้การคำนวณความต้องการน้ำของการเพาะปลูกข้าว

 ในเขตชลประทานเพื่อนำไปใช้วางแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกให้สอด

 คล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนหรือพื้นที่เพาะปลูก

 เรียนรู้เพิ่มเติม | ดาวน์โหลด

  จัดทำโดย

สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 5347 1089  โทรสาร. 0 5347 1089

Webmaster : theerapholt@gmail.com

 พ.ศ.2552