การขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน (ถาวร/ชั่วคราว)   


 ประเภทผู้ขออนุญาตและหลักฐานประกอบการขออนุญาต
   
  กระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครองท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรอื่นของรัฐ 
   - คำร้องขอใช้ที่ดิน ลงนามโดยผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      หรือผู้รับมอบอำนาจ (มีหนังสือมอบอำนาจ) 
   - แบบแปลน แผนผังและแผนที่ ( หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับรองแบบ)
   - หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ก่อสร้างสะพานเชื่อม 
   - หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมให้รื้อถอนสะพานเดิมจากเจ้าของสะพาน (ถ้ามี) 
    
  รัฐวิสาหกิจ
   - คำร้องขอใช้ที่ดิน ลงนามโดยผู้แทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับมอบอำนาจ
   - หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ถ้ามี)
   - แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
   - หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ก่อสร้างสะพานเชื่อม
   - หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมให้รื้อถอนสะพานเดิมจากเจ้าของสะพาน (ถ้ามี)
   
  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
 - คำร้องขอใช้ที่ดิน
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนา   
 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนา 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนา
 - หนังสือแสดงกรรมสิทธิฺ์ที่ดินหริือสิทธิครอบครอง เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ ของผู้ขอ ณ บริเวณก่อสร้างสะพาน ลงนามรับรองสำเนา 
 - หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินที่ก่อสร้างสะพานเชื่อม
 - หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป็ 30 บาท) ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน 
 - แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใช้เฉพราะกรมชลประทาน) 
 - รายการคำนวณโครงสร้างสะพานและหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ออกแบบและคำนวณ แบบสำเนาใบอนุญาตรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมลงนามรับรองสำเนา เฉพาะกรณีที่เป็นงานอยู่ในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
- หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง แนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมลงนามรับรองสำเนา


                  http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/Tny024.gif การพิจารณาและดำเนินการ http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/Tny024.gif


โครงการชลประทานเจ้าของพื้นที่ (ผอ.คป. , ผอ.คบ. และโครงการอื่นๆ) 
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ แบบ ชป.393/1
2. จัดทำแผนที่รูปตัด ลงนามผ่าน เห็นชอบ อนุมัติ ในกรอบแบบ 
3. ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่องานชลประทาน 
4. พิจารณากฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5 . กำหนดเงื่อนไขการอนุญาต 
6 . ส่งเรื่องให้ ผส.ชป.ให้ความยินยอม
การพิจารณาของสำนักชลประทาน
1. ผส.ชป.พิจารณาให้ความยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ.2551 คลิ๊กhttp://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/new01%5B1%5D.gif
2. กำหนดเงื่อนไขการอนุญาต
3 . ทำหนังสือลงนามแทนกรมฯ พร้อมเอกสารการขออนุญาตให้กรมธนารักษ์และหรือผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุญาต


                    http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/Tny024.gif กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/Tny024.gif


1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้  และจัดประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้  และจัดประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
5 .กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้  และจัดประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
6.ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ.2551  
7 . พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456
8 . พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
9.  หนังสือกระทรวงเกษตรฯ ที่ กส 0405/11097 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2521 เรื่อง การสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทา
10. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0202/11730 วันที่ 21 มิถุนายน 2521 เรื่อง การสร้างสะพานข้ามทางน้ำ ชลประทาน
11. รายงานการประชุมการก่อสร้างสะพานฯ 11 เมษายน 2533
12. บันทึกฝ่ายผลประโยชน์ แก้ไขหลักเกณฑ์การก่อสร้างสะพาน
12. บันทึกฝ่ายจัดสรรน้ำ ขออนุญาตสร้างสะพาน คสล.

           
                    http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/Tny024.gif แนวทางในการพิจารณา http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/Tny024.gif


1. ตรวจสอบประเภทสะพาน เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก , สะพานไม้ หรือสะพานเหล็ก
2. ตรวจสอบบัญชีระดับน้ำย้อนหลัง 10 ปี
3. ตรวจสอบสะพานข้างเคียงที่ก่อสร้างไว้ในทางน้ำชลประทาน
4. พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเป็นที่ดินประเภท ที่ราชพัสดุ สาธารณประโยชน์ หรือกรมป่าไม้
4. แบบแปลน แผนที่รูปตัดของผู้ขออนุญาต ให้มีความสัมพันธ์กับแบบแปลน แผนที่รูปตัดและ ผังบริเวณของโครงการ ฯ 
    ที่มีการขออนุญาต 
                                 

การออกหนังสืออนุญาต ตามพรบ.ชลประทานหลวง 2485  ให้ใช้หนังสืออนุญาตฉบับใหม่คือ ผย.37
(โครงการเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาต)
    http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/book%5B1%5D.gif ตัวอย่างการกรอกหนังสืออนุญาต http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/reven/images/book%5B1%5D.gif