หน่วยงานภายใน
EN   TH
  หนังสือเวียน  
รายงานการประชุม
 
ผลงาน  
  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
  ศูนย์ติตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.  
  คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)  
  กรมอุตุนิยมวิทยา  
   

ความพึงพอใจเว็บ
ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

 

 
 
 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำ รุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ในส่วนของโครงการชลประทานทั้ง ๔ โครงการ

อ่านเพิ่มเติม >><<กิจกรรมเด่นอื่นๆ >> 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ กับทางบริษัทฯ นำเสนอวิดีทัศน์และโปสเตอร์

อ่านเพิ่มเติม>>

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ กับทางบริษัทฯ นำเสนอวิดีทัศน์และโปสเตอร์

อ่านเพิ่มเติม>>