หน่วยงานภายใน
EN   TH
  หนังสือเวียน  
รายงานการประชุม
 
ผลงาน  
  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
  ศูนย์ติตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.  
  คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)  
  กรมอุตุนิยมวิทยา  
   

ความพึงพอใจเว็บ
ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

 

ผลงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 4 ปี (พศ.2557-2561)
 
 

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดกาารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นและคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

อ่านเพิ่มเติม >>

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำ รุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >><<กิจกรรมเด่นอื่นๆ >> 

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่๒/๒๕๖๑ เพื่อรายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อ่านเพิ่มเติม>>

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ กับทางบริษัทฯ นำเสนอวิดีทัศน์และโปสเตอร์

อ่านเพิ่มเติม>>