ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  

ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ :

 
       ▶  1) วางแผน ดำเนินการเผยแพร่ผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านการเกษตรชลประทาน และกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติการสาธิตการใช้น้ำชลประทานของส่วนการใช้น้ำชลประทานรวมทั้งติดตามและประเมินผลการเผยแพร่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานด้านการใช้น้ำชลประทานมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ำ
     ▶  2) วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนงานการทำงานตามแผนงานหรือโครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรในระดับส่วนและฝ่าย และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลตามเวลาที่กำหนด
     ▶  3) ประสานงานกับสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานและสำนักงานชลประทานต่างๆเพื่อจัดทำแปลงทดสอบและสาธิตด้านการชลประทานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่น
     ▶  4) ให้คำแนะนำ จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
     ▶  5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 
 

Download  Duties & Responsibilities ▶▶

ฉบับภาษาไทย English Version  
         
         
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
โทร./โทรสาร. 0 2241 4794 E-mail: watermanagement.hydro@gmail.com