หนังสือเวียน
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิจัย

กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
สำนักระบายน้ำ กทม.
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศ
และภูมิศาสตร์สารสนเทศ
(องการมหาชน)

 

   
 
 

   
 
ความพึงพอใจเว็บ
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
   

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

   
   


page counter

 

 

 

 
     
ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
     
                 
 
 
 

วารสารข่าวเกษตรชลประทาน ฉบับที่ 89

การทดลองหาช่วงระยะเวลาและจำนวนครั้งในการให้น้ำแบบเปียกสลับแห้งในการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1

ปริมาณการใช้น้ำของข้าวนาหว่านน้ำตมตามช่วง
อายุการเจริญเติบโต


ปริมาณการใช้น้ำของข้าวนาดำ ตามช่วงอายุการเจริญเติบโต

ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงโดยวิธีของ Penman Monteith

การหาปริมาณการใช้น้ำของหญ้ามูลาโต้

การตอบสนองของแก่นตะวันต่อปริมาณน้ำระดับต่างๆ

การศึกษาการให้น้ำแก่นตะวันโดยใช้ค่าการระเหยของน้ำ

ปริมาณน้ำส่งคาดการณ์สำหรับข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ช่วงระยะเวลา 25 ปี


ค่าสัมประสิทธิ์พืชโดยวิธี Penman - Monteith Crop coefficient (Kc)
of Penman - monteith

การศึกษาหาค่าสัมประสิทธิ์ข้าว แบบเบ็ดเสร็จ (k'p)โดยวิธีหว่านน้ำตม


การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 โดยวิธีนาหว่านน้ำตม

การทดลองหาปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมของข้าวโพดหวาน
ที่ปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์


การศึกษาการใช้น้ำของพืชเกษตรอินทรีย์

การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของแก่นตะวัน

การศึกษาการให้น้ำชลประทานแก่แปลงนาโดย
กำหนดต่ำกว่าผิวดิน 10 เซนติเมตร

การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของมะละกอ ปีที่ 1

การทดลองหาปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ Brock's Improved

การทดลองหาปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของสบู่ดำ (ปีที่ 2)

สาธิตการใช้น้ำชลประทานกับถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60

     
 
Unit School ส่วนการใช้น้ำฯ ณ ทน.3 นครราชสีมา
   
     
   
           
 
 


ประชุมแผนงานและวิชาการ

 
   
 
 
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร02-2414794 E-mail:thitipong2524@hotmail.com