ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  

 
   
website counter widget
*เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

   
   
   
   
       
 วารสารข่าวเกษตรชลประทาน ฉบับที่ 105   
   การทดลองหาช่วงระยะเวลาและจำนวนครั้งในการให้น้ำแบบเปียกสลับแห้งในการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1  
   ปริมาณการใช้น้ำของข้าวนาหว่านน้ำตมตามช่วงอายุการเจริญเติบโต  
   ปริมาณการใช้น้ำของข้าวนาดำ ตามช่วงอายุการเจริญเติบโต
 
   ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงโดยวิธีของ Penman Monteith  
  ผลการทดลองหาปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ปีที่ 1  
  การทดลองหาปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของคะน้า ปีที่ 2  
  การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของดอกชมจันทร์  
  การปลูกข้าวมุ่งสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน  
  ค่าสัมประสิทธิ์พืชโดยวิธี Penman - Monteith Crop coefficient (Kc) of Penman - monteith