ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  
 

หน่วยงานภายในฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน

 
       
       
       
       
       
    นายสถาพร นาคคนึง    
  หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน  
   
   
   
   
   
 

นางสาวสะแกรวัลย์ คันธะเรศย์

นางสาววัชรภรณ์ ประทุมโพธิ์ (ว่าง)  
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ/ปฏิบัติการ  
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
โทร./โทรสาร. 0 2241 4794 E-mail: watermanagement.hydro@gmail.com