คู่มือสำหรับประชาชน

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 และหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต

***************************************************************************

**************************************************************

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการขอใช้ / ขอเช่า และการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ

ขณะนี้คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ได้ดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ให้แก่ สำนักชลประทาน โครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และหน่วยงานในสังกัด ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานไดยังมิได้รับขอให้ติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน นะคะ

คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และที่ดินประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดหารประโยชน์ (การจัดให้เช่า) ที่ราชพัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงานการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ