ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
 
 

    รายงานการควบคุมภายในของ สบอ. ปี 2559 งวดที่ 2 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
          - แบบ ปย.1 (สบอ.) งวด 2-59 งวด 6 เดือน (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย.60) 14/02/60
          - แบบ ปย.2 (สบอ.) งวด 2-59 งวด 6 เดือน (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย.60) 14/02/60
          - แบบ ปย.3 (สบอ.) งวด 2-59 งวด 6 เดือน (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย.60) 14/02/60
          - แบบติดตาม ปอ.3 กรมชลประทาน 30 ก.ย. 59 14/02/60
    รายงานการควบคุมภายในของ สบอ. ปี 2559 งวดที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
          - แบบ ปย.1 ( (สบอ.) งวด 6 เดือน (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค.60) 14/02/60
          - แบบ ปย.2 ( (สบอ.) งวด 6 เดือน (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค.60) 14/02/60
               - แบบ ปย.3 ( (สบอ.) งวด 6 เดือน (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค.60) 04/08/59
          - แบบติดตาม ปอ.3 กรมชลประทาน 31 มี.ค. 59 14/02/60

 
 

 

     พัฒนาและออกแบบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300