ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2564
 
 

     การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1/04/64
แบบฟอร์มการจัดทำรายงานควบคุมภายใน
  รายงานการควบคุมภายในของ สบอ. ปี 2564 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
- ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
- หัวหน้าฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์
- หัวหน้าฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ
- หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
- หัวหน้าฝ่ายมาตราฐานเครื่องมืออุทกวิทยา

 
 

 

     พัฒนาและออกแบบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300