ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
 
 

 

รายงานการควบคุมภายในของ สบอ. ปี 2566 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
- สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
- ส่วนบริหารทั่วไป
- ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
- ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
- ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
- ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
- ส่วนบริหารจัดการน้ำ
- ส่วนอุทกวิทยา
- ส่วนยุทธศาสตร์
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
รายงานการควบคุมภายในของ สบอ. ปี 2566 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
- สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
- ส่วนบริหารทั่วไป
- ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
- ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
- ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
- ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
- ส่วนบริหารจัดการน้ำ
- ส่วนอุทกวิทยา
- ส่วนยุทธศาสตร์
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้

 
 

 

 พัฒนาและออกแบบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300