ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
 
 

 

รายงานการควบคุมภายในของ สบอ. ปี 2566 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
- ส่วนบริหารทั่วไป
- ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
- ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
- ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
- ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
- ส่วนบริหารจัดการน้ำ
- ส่วนอุทกวิทยา
- ส่วนยุทธศาสตร์
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้

 
 

 

 พัฒนาและออกแบบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300