ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
 
 

    รายงานการควบคุมภายในของ สบอ. ปี 2559 งวดที่ 2 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
          - การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบระยะเวลา 12 เดือน) 30/08/59
          - รายงานการควบคุมภายใน (ปอ.3) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 04/08/59
          - รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ของกระทรวงเกษตรฯ (เอกสารแนบ 1) ณ วันที่ 30 ก.ย. 58 04/08/59
          - รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ของกรมชลประทาน (เอกสารแนบ 2) ณ วันที่ 30 ก.ย. 58 04/08/59
    รายงานการควบคุมภายในของ สบอ. ปี 2559 งวดที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
          - ประชุมซักซ้อมการรายงานผลดำเนินการด้านการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบระยะเวลา 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2558–31 มีนาคม 2559 ) 04/08/59
          - แบบ ปอ.3 (สบอ.) งวด 6 เดือน (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค.59) 04/08/59

 
 

 

     พัฒนาและออกแบบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300