ลิงค์ในกรมชลประทาน

Filter
 •             กลุ่มงานก่อสร้าง 2 ,กลุ่มงานก่อสร้าง 5 และกลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลฯ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม จำนวน 104 คน

 •                เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ฝ่ายงานพัสดุ สำนักงานก่อสร้าง 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้มีการจัดประมูลซากครุภัณฑ์ชำรุด สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะขนส่ง จำนวน 3 รายการ ณ สำนักงานก่อสร้าง 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง บ้านจะโปรง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยเริ่มประมูลขายทอดตลาดเวลา 10.00 น. สิ้นสุดเวลา 12.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประมูล จำนวน 3 ราย คือ 1.นาย ไชยวัฒน์ ทิพย์เจริญ ,2.นาย ยงยุทธ ชาวไร่นาค ,3.นาย สุพจน์ ศรีอรุณ โดยในจำนวน 3 รายนี้ผู้สู้ราคาสูงสุดได้แก่ นาย ไชยวัฒน์ ทิพย์เจริญ 

  .

  ซากครุภัณฑ์ที่ทำการประมูล

  ผู้เข้าร่วมประมูล

 •          กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร กลุ่มงานก่อสร้าง 1 และกลุ่มงานก่อสร้าง 4 สำนักงานก่อสร้าง 14 สำนักพัฒนาแหล่างน้ำขนาดกลาง ได้จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน

  {gallery}enjoy1{/gallery}

 • ฝายทดน้ำบ้านโพรงเข้

  {gallery}banprongka1{/gallery}