ลิงค์ในกรมชลประทาน

 

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

 

นาย วรรณชัย ชุมทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 14 (ผสก.14)

Tel : 089-9735989

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร

นาย รัฐพันธุ์ รัตนบรรพต

หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม (กวศ.14พก.)

Tel : 081-6348815

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นาย ณฤทธิ์ หวานแก้ว

วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ

Tel : 084-7509312

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานบริหารทั่วไป

 

นาง นงนุช แซ่เอี้ยว

หัวหน้างานบริหารทั่วไป (บท.14 พก.)

Tel : 087-6951599

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานธุรการ   

 

น.ส.วรรณี แสงศรี

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

นาง สุขภัคค์ เสือจร

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

 งานพัสดุ   

 

นาง จุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (พด.14 พก.)

Tel : 089-9004991

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

นาย สำเริง เทียนไชย

ช่างฝีมือโรงงาน ช ๓

 

นาง ประมวล ด้วงคำจันทร์

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

นาง มาลี ชาวไร่อ้อย

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

 

นาง อรสา บุญญานุสนธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

งานการเงินและบัญชี   

น.ส.นิดา ประจวบสงเคราะห์

ช่างฝีมือโรงงาน ช ๒

 

 

 

นาง ไกรวัลย์ โสจะยะพันธุ์

ช่างฝีมือสนาม ช ๒

 

 

กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล   

  
นาย ชัยชนะ ดีเอียด

หัวหน้ากลุ่มงานปฎิบัติการเครื่องกล

Tel : 084-3163505

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นาย วันชัย ชาวไร่อ้อย

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นาย พยอม ลือประเสริฐ

พนักงานขับรถยนต์ ส ๑

 

 

 

 

 

 

นาย ลัด ทิวาวงษ์

พนักงานขับรถยนต์ ส ๑

 

 กลุ่มงานก่อสร้าง ๑   

นาย เสริมศักดิ์ เสือจร

หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 (กกส๑.๑๔ พก.)

Tel : 081-7362270

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นาย ประยุทธ เจนวิชชุ

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

Tel :

e-mail :

 

นาย วิทยาพงศ์ ณ เวชรินทร์

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

Tel :

e-mail :

 

นาย สำราญ คุ้มรอด

ช่างสำรวจ ช ๓

 

นาย อุดร จาตุรนต์

ช่างฝีมือสนาม ช ๔

 

นาย สราวุธ นิลกำแหง 

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

นาย อำนวย กาลนิล

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นาง ลำเพย สินแดง

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นาง กรกนก ขาวสอาด

ช่างฝีมือสนาม ช 1

นาย ประสิทธิ์ ลือประเสรฺิฐ

พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

นาง บุณยืน ศิริกูลโยธิน

พนักงานบำรุงทาง ช ๑

 

 กลุ่มงานก่อสร้าง 2 

 

นาย สมชาย นารอง

หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 (กกส๒.๑๔ พก.)

Tel :

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นาย สำราญ ม่วงแป้น

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

นาย รังศรี ศรีประภา

ช่างฝีมือโรงงาน ช ๓

นาย นิด จำเนียรพล

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นาย บุญยิ่ง แก้วม่วง

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

นาย ธีรศักดิ์ แสงศิลา

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

นาย ณรงค์ เชยจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

 

กลุ่มงานก่อสร้าง 3

 

นาย กฤษณ์ ชุมแสงศรี

หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 (กกส๓.๑๔ พก.)

Tel : 084-8791842

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นาย วิลาศ หนูสอน

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

Tel : 089-5514070

e-mail :

 

นาย เสริฐศักดิ์ ฝูงกลิ่น

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

Tel : 089-9183772

e-mail :

 

 

นาย วีระศักดิ์ จุลภักดิ์

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

Tel : 089-9183772

e-mail :

 

 

นาย มาโนช มะโนน้อม

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

Tel : 087-9346860

e-mail : 

นาย สุรชัย นครศรี

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นาย นคร ฐิตะฐาน

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นาย สมควร พ่วงจาด

ช่างฝีมือสนาม ช ๒

นาย ชุนหะวัน เพ็งอิ่ม

ช่างก่อสร้าง ช ๓

 

นาย นิตินันท์ ด้วงคำจันทร์

ช่างก่อสร้าง ช ๔

 

นาย พลิน ชูผล

ช่างฝีมือโรงงาน ช ๓

 

นาย พเยาว์ ทองเหลือ

ช่างฝีมือโรงงาน ช ๓

 

นาย จำเริญ พุกเขียว

พนักงานรับโทรศัพท์ บ ๑

 

นาย ประเวศ เชื้อจุ้ย

ช่างสำรวจ ช ๓

 

นาย เอนก ศรีสังวาลย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ ๒