ลิงค์ในกรมชลประทาน

สำนักงานก่อสร้าง ๑๔  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
๑๓๓ หมู่ ๕  บ้านจะโปรง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ๗๖๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๓๒๔๙-๔๐๘๒  โทรสาร ๐-๓๒๔๙-๔๐๘๓ VPN ๗๗๕๔, ๗๗๕๕