ลิงค์ในกรมชลประทาน

โครงสร้างภายใน

สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

   กลุ่มงานวิศวกรรม

   กลุ่มงานบริหารทั่วไป

      - งานธุรการ

      - งานพัสดุ

      - การเงินและบัญชี

   กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 

   กลุ่มงานก่อสร้าง

      - กลุ่มงานก่อสร้าง ๑

      - กลุ่มงานก่อสร้าง ๒

      - กลุ่มงานก่อสร้าง ๓

 

 

 

 

 


การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔

 

สำนักงานก่อสร้าง๑๔

 

          มีหน้าที่ในการวางแผนการก่อสร้าง ดำเนินการติดตาม ประสานงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง การขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อน-ระหว่างก่อสร้างของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องขอต่างๆ จัดทำรายงานบันทึกข้อมูลโครงการเบื้องต้น จัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Reconnaissance Report)โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆที่ได้รับการร้องเรียน/ร้องขอจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ วางแผน ควบคุม บริหาร ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศเพื่อการก่อสร้าง การให้แนวระดับ ขนาด ผังงานก่อสร้าง รวมทั้ง การสำรวจภูมิประเทศ การออกแบบโครงการตามขีดความสามารถของบุคลากร จัดทำเอกสารประกวดราคา ราคากลาง วัสดุหลัก และราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง วางแผน ควบคุม บริหาร ดำเนินการงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ รวมถึงโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการขนาดกลางเดิมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษอื่นๆให้แล้วเสร็จตามงบประมาณ และ/หรือเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดำเนินการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สำนักชลประทาน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รับผิดชอบงานในเขตจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง หรือตามที่อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย

 

แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ งาน ๗ กลุ่มงาน คือ

 

          ๑ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านพัสดุครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานสวัสดิการและการเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรและงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานและกิจการของโครงการและหน่วยงานของกรมชลประทาน เผยแพร่การปฎิบัติงานชลประทานให้เกษตรกรได้เข้าใจอย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          ๒ กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ วางแผนจัดทำประมาณการงบประมาณก่อสร้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน วิเคราะห์แผนงานก่อสร้าง วิเคราะห์ราคางาน ศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissance Report)โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการระบายน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ ตามคำร้องเรียน/ร้องขอของประชาชน ดำเนินการสำรวจเพื่อการก่อสร้างและสำรวจเพื่อออกแบบโครงการตามขีดความสามารถของบุคลากร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ ตรวจสอบรายการคำนวณปริมาณงานและปริมาณวัสดุก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคา ราคากลางวัสดุหลัก และราคากลางจ้างเหมางานก่อสร้าง บริหารสัญญาจ้างเหมา และตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุที่ใช้งาน ควบคุมคุณภาพผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนดำเนินงานด้านการจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          ๓ กลุ่มงานก่อสร้าง ๑ - ๓ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ดำเนินการ ประสานงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อน - ระหว่างการก่อสร้างของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกประเภท ตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียน/ร้องขอของประชาชน จัดทำรายงานบันทึกข้อมูลโครงการเบื้องต้นงานที่ได้รับการร้องเรียน/ร้องขอ ถอดแบบ คำนวนปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง ศึกษาและตรวจสอบแหล่งวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือเพื่อจัดทำเอกสารประกวดราคา วางแผน ควบคุม บริหารดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทานเดิมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โครงการพิเศษอื่นๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โครงการป้องกันตนเองชายแดน โครงการป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำและอาคารประเภทต่างๆ อาทิ ฝายทดน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ ประตูระบายน้ำ ระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ เขื่อนกำแพงป้องกันตลิ่ง อาคารป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ถนนเพื่อการชลประทาน ให้แล้วเสร็จตามแผนงานงบประมาณ/หรือเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งดำเนินการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สำนักชลประทาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการให้บริการ การประเมินผลงาน การซ่อมแซม สร้าง การดัดแปลง แก้ไข การใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือก่อสร้าง เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะต่างๆ ระบบสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบไฟฟ้า ประปา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเครื่องกลของสำนักงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรมของงานจ้างเหมาของงานด้านเครื่องกล ตลอดจนควบคุมงานจ้างเหมาในส่วนของงานเครื่องกลให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างกลให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 


 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

 

นาย วรรณชัย ชุมทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ (ผสก.๑๔)

Tel : 089-9735989

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร

นาย รัฐพันธุ์ รัตนบรรพต

หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม (กวศ.๑๔ พก.)

Tel : 081-6348815

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นาย ณฤทธิ์ หวานแก้ว

วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ

Tel : 084-7509312

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานบริหารทั่วไป

 

นาง นงนุช แซ่เอี้ยว

หัวหน้างานบริหารทั่วไป (บท.๑๔ พก.)

Tel : 087-6951599

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานธุรการ   

 

น.ส.วรรณี แสงศรี

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

นาง สุขภัคค์ เสือจร

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

 งานพัสดุ   

 

นาง จุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (พด.๑๔ พก.)

Tel : 089-9004991

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

นาย สำเริง เทียนไชย

ช่างฝีมือโรงงาน ช ๓

 

นาง ประมวล ด้วงคำจันทร์

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

นาง มาลี ชาวไร่อ้อย

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

 

นาง อรสา บุญญานุสนธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

งานการเงินและบัญชี   

น.ส.นิดา ประจวบสงเคราะห์

ช่างฝีมือโรงงาน ช ๒

 

 

 

นาง ไกรวัลย์ โสจะยะพันธุ์

ช่างฝีมือสนาม ช ๒

 

 

กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล   

  
นาย ชัยชนะ ดีเอียด

หัวหน้ากลุ่มงานปฎิบัติการเครื่องกล (กปค.๑๔ พก.)

Tel : 084-3163505

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นาย วันชัย ชาวไร่อ้อย

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นาย พยอม ลือประเสริฐ

พนักงานขับรถยนต์ ส ๑

 

นาย ลัด ทิวาวงษ์

พนักงานขับรถยนต์ ส ๑

 

 กลุ่มงานก่อสร้าง ๑   

นาย เสริมศักดิ์ เสือจร

หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑ (กกส๑.๑๔ พก.)

Tel : 081-7362270

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นาย ประยุทธ เจนวิชชุ

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

Tel :

e-mail :

 

นาย วิทยาพงศ์ ณ เวชรินทร์

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

Tel :

e-mail :

 

นาย สำราญ คุ้มรอด

ช่างสำรวจ ช ๓

 

นาย อุดร จาตุรนต์

ช่างฝีมือสนาม ช ๔

 

นาย สราวุธ นิลกำแหง 

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

นาย อำนวย กาลนิล

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นาง ลำเพย สินแดง

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นาง กรกนก ขาวสอาด

ช่างฝีมือสนาม ช 1

นาย ประสิทธิ์ ลือประเสรฺิฐ

พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

นาง บุณยืน ศิริกูลโยธิน

พนักงานบำรุงทาง ช ๑

 

 กลุ่มงานก่อสร้าง 2 

 

นาย สมชาย นารอง

หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๒ (กกส๒.๑๔ พก.)

Tel :

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นาย สำราญ ม่วงแป้น

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

นาย รังศรี ศรีประภา

ช่างฝีมือโรงงาน ช ๓

นาย นิด จำเนียรพล

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นาย บุญยิ่ง แก้วม่วง

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

นาย ธีรศักดิ์ แสงศิลา

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

 

นาย ณรงค์ เชยจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

 

กลุ่มงานก่อสร้าง ๓

 

นาย กฤษณ์ ชุมแสงศรี

หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๓ (กกส๓.๑๔ พก.)

Tel : 084-8791842

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นาย วิลาศ หนูสอน

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

Tel : 089-5514070

e-mail :

 

นาย เสริฐศักดิ์ ฝูงกลิ่น

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

Tel : 089-9183772

e-mail :

 

 

นาย วีระศักดิ์ จุลภักดิ์

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

Tel : 089-9183772

e-mail :

 

 

นาย มาโนช มะโนน้อม

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

Tel : 087-9346860

e-mail : 

นาย สุรชัย นครศรี

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นาย นคร ฐิตะฐาน

ช่างฝีมือสนาม ช ๓

นาย สมควร พ่วงจาด

ช่างฝีมือสนาม ช ๒

นาย ชุนหะวัน เพ็งอิ่ม

ช่างก่อสร้าง ช ๓

 

นาย นิตินันท์ ด้วงคำจันทร์

ช่างก่อสร้าง ช ๔

 

นาย พลิน ชูผล

ช่างฝีมือโรงงาน ช ๓

 

นาย พเยาว์ ทองเหลือ

ช่างฝีมือโรงงาน ช ๓

 

นาย จำเริญ พุกเขียว

พนักงานรับโทรศัพท์ บ ๑

 

นาย ประเวศ เชื้อจุ้ย

ช่างสำรวจ ช ๓

 

นาย เอนก ศรีสังวาลย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.