ลิงค์ในกรมชลประทาน

โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ก่อนการก่อสร้าง

 ภาพก่อนดำเนินการ

 

ม.ค.57

มกราคม 2557

 

ก.พ.57

กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

มี.ค.57

มีนาคม 2557

 

เม.ย.57

เมษายน 2557

 

 

พ.ค.57

พฤษภาคม 2557

มิ.ย.57

มิถุนายน 2557