ลิงค์ในกรมชลประทาน

อาคารป้องกันการกัดเซาะพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก 

ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

ก่อนการก่อสร้าง

 ภาพก่อนดำเนินการ

  

ม.ค.57

มกราคม 2557

 

 

ก.พ.57

กุมภาพันธ์ 2557

 

 

มี.ค.57

มีนาคม 2557

 

 

เม.ย.57

เมษายน 2557

 

 

 

พ.ค.57

พฤษภาคม 2557

มิ.ย.57

มิถุนายน 2557