ลิงค์ในกรมชลประทาน

อาคารป้องกันตลิ่งและส่วนประกอบอื่นประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย

ตำบลกเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

 

ก่อนการก่อสร้าง

 ภาพก่อนดำเนินการ

 

ม.ค.57

มกราคม 2557

ก.พ.57

กุมภาพันธ์ 2557

 

มี.ค.57

มีนาคม 2557

 

  

เม.ย.57

เมษายน 2557

 

 

พ.ค.57

พฤษภาคม 2557

มิ.ย.57

มิถุนายน 2557