ลิงค์ในกรมชลประทาน

       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 สำนักงานก่อสร้าง 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ทำการส่งมองโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่โครงการฝายทดน้ำบ้านโพรงเข้ ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวรรณชัย ชุมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 14 เป็นผู้ส่งมอบ และมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวงเป็นผู้รับมอบ