ลิงค์ในกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำห้วยมงคล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ตำบลทองมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


ความเป็นมา
ความเป็นมาของโครงการ

         เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตการลักน้ำพระราชทาน ที่คลองส่งน้ำสาย 23 โครงการชลประทานปราณบุรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองไพรวัลย์ ตำบลไร่เก่า อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน โดยทรงพระราชทานคำแนะนำให้กรมชลประทานว่า อ่างเก็บน้ำบ้านปากง่ามและอ่างเก็บน้ำบ้านเขน้อยที่จะก่อสร้างในลำน้ำห้วยมงคลตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2523 นั้น ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลเพียงอย่างเดียวจะเหมาะสมกว่า เพื่อจัดหาน้ำส่งให้กับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณหมู่บ้านห้วยมงคล หมู่บ้านท่าเรือและหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฏรในบริเวณหมู่บ้านดังกล่าวตลอดทั้งปี และได้พระราชทานแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ที่ทรงวางโครงการไว้ให้กรมชลประทานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

วัตถุประสงค์

 - เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฏรที่อาศัยอยู่ด้านท้ายอ่างฯ ในฤดูฝน จำนวน 5,240 ไร่

 - เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้งของราษฏรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการและบริเวณใกล็เคียง ซึ่งประสบปํญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในฤดูแล้ง

 - เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฏรในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการให้ดีขึ้น

สาระสำคัญของโครงการ

          อาคารหัวงาน ประกอบด้วยเขื่อนดินชนิด Homogeneous ความยาวประมาณ 1,760 ม. สูงประมาณ 17.50 ม. สันเขื่อนกว้าง 8 ม. พร้อมอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) 1 แห่ง ความจุอ่างที่ระดับกักเก็บประมาณ 5.85 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับน้ำบริเวณหัวงานประมาณ 195.50 ตร.กม. ปริมาณน้ำไหลผ่านหัวงานในเกณฑ์เฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 28.990 ล้าน ลบ.ม. ระบบชลประทาน ส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำ จำนวน 5 สาย ความยาวประมาณ 20.131 กม.

ระยะเวลาการดำเนินการ

ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เสร็จปีงบประมาณพ.ศ. 2557

ราคาค่าก่อสร้าง

1,110,000,000 บาท

ลักษณะโครงการ

โครงการประเภท อ่างเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำ

ที่ตั้งหัวงาน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล พร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)  ตั้งอยูที่ บ้านห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 4934 II พิกัด 47 N PNP 874-892 ลำดับชุดที่ 7018

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดของโครงการ

        ประเภทโครงการ                                        อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

ระดับน้ำสูงสุด                                            + 68.25      ม.รทก.

ระดับน้ำเก็บกัก                                           + 66.00     ม.รทก.

ระดับน้ำต่ำสุด                                            + 59.00      ม.รทก.

ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด                                + 11.20      ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก                              + 5.85        ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด                                + 0.24      ล้าน ลบ.ม.

ทำนบดินหัวงานประเภท                               เขื่อนดินแบบ ZONE TYPE

ระดับสันเขื่อน                                           + 70.50       ม.รทก.

ความกว้างสันเขื่อน                                     + 8.00        ม.  

ความยาวสันเขื่อน                                      + 1,660       ม.

ความสูงสัขเขื่อน                                       + 17.50       ม.

อาคารระบายน้ำล้นประเภท                          Side Channel Chute Spillway

กว้าง                                                      36.00         ม.        

ระดับสันฝาย                                            + 66.00      ม. รทก.        

ระดับน้ำสูงสุด                                           + 68.25     ม. รทก.

ระบายน้ำสูงสุด(ที่ระดับน้ำสูงสุด)                  770.00       ลบ.ม./วินาที

พื้นที่รับประโยชน์                                      5,240         ไร่

แผนที่โครงการ

แผนที่โครงการ

การดำเนินงาน