ลิงค์ในกรมชลประทาน

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผาก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ความเป็นมา

ความเป็นมา

          เมิ่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายเก็บกักน้ำห้วยทรายและบริเวณต้นน้ำของห้วยสามพันนาม ในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้ทรงพระราชทานคำแนะนำให้กรมชลปนะทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผากโดยเร่งด่วนเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรริมห้วยผากให้สามารถมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภคได้ตลอดทั้งปี และช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนโครงการชลประทานเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำนักชลประทานที่ 10 (เดิม) ได้ให้กองวางโครงการศึกษาและจัดทำรายงานเบื้องต้น และต่อมากองวางโครงการได้จัดทำรายงานวางโครงการแล้วเสร็จเมือเดือน กันยายน 2537 ผลการศึกษาสรุปว่า พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อยู่ในเขตบ้านยางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 แล้วเสร็จเมื่อปี 2541 และประกาศวันเริ่มต้นดำเนินการโครงการก่อสร้างและสำรวจกันเขต วันที่ 1 มิถุนายน 2547
         กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 14 ได้ดำเนินการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยผาก ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2548 โดย สำนักงานก่อสร้าง 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2552 ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 5 ปี เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 472 ล้านบาท และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้มีการพิจารณาดำเนินการสำรวจออกแบบระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งน่ำช่วยเหลือพื้รที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 4,100 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 1,000 ไร่

2. สามารถใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้

3. สามารถใช้ตัวอ่างเก็บน้ำ เป็นแหล่งแพร่ เพาะ และขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นแหล่งจับปลาของราษฎรที่อยูบริเวณใกล้เคียง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วย

4. ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณใกล้เคียงโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี เริ่มปีงบประมาณ 2554 แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2558

ราคาค่าก่อสร้าง

ราคาค่าก่อสร้าง 410 ล้านบาท

ที่ตั้งหัวงาน

ตั้งอยูที่ หมู่ที่ 6 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ระวาง 4934 IV พิกัด  PQN 732-120

พื้นที่รับผลประโยชน์

ช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 4,100 ไร่

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ                                     ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่างเก็บน้ำ

อาคารหัวงาน                                   อาคารหัวงานเป็นเขื่อนดินประเภท  Zone Type

สูง                                                24.50 เมตร

ยาว                                              745.00 เมตร

สันเขื่อนกว้าง                                  9.00 เมตร

ระดับสันเขื่อน                                +88.50 เมตร (รทก.)

ระดับน้ำสูงสุด                                +85.94 เมตร (รทก.)

ระดับน้ำเก็บกัก                              +84.00 เมตร (รทก.)

ระดับน้ำต่ำสุด                               +73.00 มเตร (รทก.)

ความจุอ่างเก็น้บำที่ระดับสูงสุด          36.00 ล้าน ลบ.ม.

ความจุอ่างที่ระดับเก็บกัก                 27.50 ล้าน ลบ.ม.

ความจุน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด                3.00 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ชลประทาน                           4,100 ไร่

อาคารประกอบ

อาคารระบายน้ำล้น Spillway ประเภท Side Channel Chute Spillway

สันฝายยาว                                112.00 เมตร

ระดับสันฝาย                             +84.00 เมตร (รทก.)

ระบายน้ำสูงสุด                          636.27 ลบ.ม./วินาที

ระบบส่งน้ำ

ระบบส่งน้ำด้วยท่อโดยรับน้ำจากอาคารท่อส่งน้ำ มีความยาวท่อทั้งสิ้น 18.645 กม. ประกอบด้วย

1. ท่อส่งน้ำสายใหญ่ LMP ความยาวประมาณ 10.476 กม. เป็นท่อเหล็กเหนียว ขนาด Dia. 1,000 ,800 ,500 มม. และท่อ GRP. ขนาด Dia. 1,000 ,800 ,500 มม.

2. ท่อซอยสาย 1R-LMP เป็นท่อ PVC ขนาด Dia. 350  มม. พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.102 กม.

3. ท่อซอยสาย 1L-LMP เป็นท่อ PVC ขนาด Dia. 200  มม. พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1.248 กม.

4. ท่อซอยสาย 2L-LMP เป็นท่อ PVC ขนาด Dia. 250  มม. พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1.012 กม.

5. ท่อซอยสาย 3L-LMP เป็นท่อ GRP. ขนาด Dia. 600  มม. พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.680 กม.

แผนที่
 


แผนและการดำเนินงาน

แผนและการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ งบประมาณ (บาท) แผนการดำเนินงาน แผนงาน (%) หมายเหตุ

2554

 26,934,859.00

ก่อสร้างท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม. 0+000 - กม. 0+750 ยาว 750 ม.

ท่อเหล็กกล้า  Dia. 1,000 มม. พร้อมอาคารประกอบ 4 แห่ง

6.569 

                      

 2555

69,544,041.00

ก่อสร้างท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม. 0+750 - กม. 2+820 ยาว 1,070 ม.

ท่อเหล็กกล้า ขนาด Dia. 1,000 มม. และท่อ GRP. ขนาด

Dia. 1,000 มม.พร้อมอาคารประกอบ 4 แห่ง และงานดันท่อลอด

จำนวน 1 แห่ง

 16.692 

 

 2556

83,688,373.00 

ก่อสร้างท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม. 2+820 - กม. 5+586 ยาว 2,766 ม.

ท่อ GRP. ขนาด Dia. 1,000 มม. ,800 มม. และท่อแหล็กเหนียว 

ขนาด Dia. 1,000 มม. ,800 มม.พร้อมอาคารประกอบ 19 แห่ง

 20.412

 

2557

 100,000,000.00

ก่อสร้างท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม. 5+586 - กม. 10+476 ยาว 4,890 ม.

ท่อ GRP. ขนาด Dia. 1,000 มม. ,800 มม. ,500 มม. และท่อ

เหล็กเหนียวบางส่วน ขนาด Dia. 1,000 มม. ,800 มม. ,500 มม.

พร้อมอาคารประกอบ 28 แห่ง

 24.390

 

2558

129,332,727.00

 ก่อสร้างท่อส่งน้ำสายซอย 4 สาย ยาวประมาณ  8,045 ม.

ท่อ GRP. ขนาด Dia. 600 มม. และท่อ PVC ขนาด Dia. 350 มม.

,250 มม. ,200 มม. พร้อมอาคารประกอบ 72 แห่ง

 

 31.545

 

 2559

 500,000.00

 ค่าปิดงาน

 0.122

 

รวมทั้งสิ้น

410,000,000.00

 

100

 

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย