ลิงค์ในกรมชลประทาน

อาคารป้องกันตลิ่งและส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย 

 

ความเป็นมา
ความเป็นมาของโครงการ

          ด้วยองค์การบริหารส่วยตำบลเขาค่าย ได้รับแจ้งจากนายวิทยา เกตุแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และนายสายทอง น้อยบาท ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 11 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เนื่องจากคลองสวีเป็นลำคลองที่รับน้ำจากลำห้วย ลำคลองที่เป็นลำน้ำสาขาหลายสายในพื้นที่ตำบลบ้านเขาค่าย ซึ่งในสภาพปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน และมีปริมาณน้ำไหลกัดเซาะตลิ่งพัง เมื่อถึงฤดูฝนจะมีฝนตกมากทำให้น้ำกัดเซาะตลิ่ง สภาพของลำคลองจึงเปลี่ยนทิศทางไปบางส่วน ประกอบกับฤดูฝนที่มีฝนตกชุกทำให้น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วนฉับพลัน สร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องประชาชนในตำบลเขาค่ายเปป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวัดเขาค่ายซึ่งกำลังปรับพื้นที่ โรงเรียนบ้านเขาค่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาค่าย  และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและราษฎรในหมู่บ้านจึงได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าง และได้ร่วมกันจัดประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งขณะนี้พร้อมที่จะดำเนินการแล้ว จึงมีมติให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่ายประสานมายังโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 14 เพื่อของบประมาณในการดำเนินการต่อไป 

        ดังนั้นเจ้าหน้าที่กลุ่มพิจารณาโครงการส่วนวิศวกรรมบริการ สำนักชลประทานที่ 14 จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ดำเนินการตรวจสอบภูมิประเทศ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อใช้สำหรับพิจารณาโครงการและจัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย มีวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้

1. เพื่อป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งคลองสวี บริเวณวัดเขาค่ายและโรงเรียนบ้านเขาค่าย พื้นที่เกษตร และบ้านเรื่อนของราษฎร

2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมวัด โรงเรียน พื้นที่ชุมชน และสถานที่ราชการ ที่มักจะได้รับผลกระทบอยู่เสมอในช่วงฤดูฝน

3. เพื่อปรับปรุงแนวคลองสวีให้สามารถระบายน้ำได้ และป้องกันความเสียหายของแนวถนนที่มักจะมีระดับน้ำท่วมสูง ไม่ให้เกิดความเสียหาย

4. เพื่อใช้พื้นที่บางส่วนของแนวอาคารป้องกันตลิ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใชเป็นสถานที่ทำกิจกรรมตมาประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

สาระสำคัญของโครงการ

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากปริมาณน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน และสถานที่ราชการของบ้านเขาค่ายในช่วยฤดูฝน โดยการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง การขุดลอกคลองสวี การขุดขยายลำน้ำสาขาที่ไหลผ่านเขตชุมชน และการปรับปรุงท่อลอดถนนบริเวณพื้นที่น้ำท่วมเพื้อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะโครงการ

เป็นอาคารป้องกันตลิ่งชนิด Gabions และ Mattress พร้อมส่วนประกอบอื่น

สถานตั้งโครงการ

พื้นที่ หมู่ 3 และหมู่ 11 ตำบลบ้านเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แผนที่ 1:50,000 พิกัด 47 PMM 885-186 ระวาง 4729 III

ระยะเวลาการดำเนินงาน

โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย ใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 2 ปี เริ่มปีงบประมาณ 2557 แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2558 

งบประมาณค่าก่อสร้าง 

โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 90 ล้านบาท

แผนที่
แผนที่โครงการ