c

 

 

 

 

 

เข้าสู่กลุ่มย่อย >>> 1.ฝ่ายปรับปรุงโครงการ ชป. 2. ฝ่ายบำรุงรักษาหัวงาน 3.ฝ่ายบำรุงรักษาระบบ ชป.
4.
ฝ่ายใช้พื้นที่ชลประทาน

@แบบฟรอร์มรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.download แบบฟอร์ม

@แบบฟรอร์มสำรวจเสนอแผนวัชพืชร่วมบูรณาการ
1.download แบบฟอร์ม

@การตรวจสภาพอาคารชลประทานและระบบระบายน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
1.บันทึกข้อมูล
แบบฟอร์มคำของบประมาณ
แบบ สบอ.ปษ.05

@ ขอให้สำรวจข้อมูล การขุดลอกคลอง/คลองขุดใหม่
1.บันทึกข้อความ
แบบฟอร์มเสนอแผนงาน
แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบขออนุมัติแผนงาน

@ ตรวจสอบรายละเอียดท้องที่ดำเนินการ และพิกัด งานที่มีข้อมูลผิดพลาด ต้องแก้ไข
ขอตั้งประจำปี 2560
1.เอกสารแนบ

@การสำรวจอาคารชลประทานและระบบระบายน้ำที่มีสภาพความเสียหาย
บันทึกข้อความ

@แนวทางการกำจัดและควบคุมวัชพืชในทางน้ำชลประทาน
บันทึกข้อความ ที่ อธช.๑๖/๒๕๕๘

@การสำรวจอาคารชลประทานและระบบระบายน้ำที่มีสภาพชำรุดเสียหาย
แบบฟอร์มคำของบประมาณ
แบบฟอร์มขออนุมัติแผนงาน

@การจัดทำรายละเอียดแผนงาน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.บันทึกข้อความ
แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณ 60
แบบฟอร์ม 1 แผ่น 1 โครงการ
คำอธิบาย แบบฟอร์ม 1แผ่น 1 โครงการ

@ การบริหารงบประมาณผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
1.บันทึกข้อความ

@ การบริหารงบประมาณผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.บันทึกข้อความ

@ การเตรียมความพร้อมการจ้างแรงงาน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากการชะลอการการทำนาปี ประจำปี 2558
1.บันทึกข้อความ
2.เอกสารแนบ

@ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน

*หมายเหตุ รายการที่ขอแก้คำผิดให้รอกองแผนงานแจ้งรายการแก้คำผิด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ
(2 กรกฎาคม 2558)

@ ขอให้จัดส่งประมาณการตามแผนงานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
(1 กรกฎาคม 2558)
1. บันทึกข้อความ
2. เอกสารแนบ

@ การจัดหาพื้นที่ทำทะเลสาบขนาดใหญ่
(1 กรกฎาคม 2558)
1.แบฟอร์ม

@รายการตามร่าง พรบ. การจัดการน้ำชลประทาน ปี 2559 (งานล่ำซำ)
(12 พฤษภาคม 2558)
1.เอกสารแนบ
2.
ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือ

 

เรื่องชี้แจงทั้งหมด

อนุมัติแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (Update มกราคม 2559)
 


แผนงานค่าออกแบบเพื่อปรับปรุง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 (เพิ่ม สชป.17), ครั้งที่ 3 , ครั้งที่ 4, ครั้งที่ 5 , ครั้งที่ 7
แผนงานค่าสำรวจเพื่อปรับปรุง ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4, ครั้งที่ 6
แผนงานค่าสำรวจเพื่อขุดลอก ครั้งที่ 1
แผนงานค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ
แผนงานค่าออกแบบคันคูน้ำ
แผนงานค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา
แผนงานค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม
แผนงานค่าสำรวจตะกอนในอ่างและในลำน้ำ
แผนงานค่าพิจารณาโครงการและศึกษาความเหมาะสม ครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3 , ครั้งที่ 4, ครั้งที่ 5
แผนงานค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา
แผนงานค่าสำรวจคันคูน้ำ

แผนงานค่าสูบน้ำฯปี59 ครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 3

แผนงานแก้ไข สชป.17 ค่าสำรวจ , ค่าออกแบบ , ค่าพิจารณาโครงการ
แผนงานแก้ไข สชป.1 ค่าพิจารณาโครงการ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องทั่วไป

@ ขอแก้ไขรายละเอียดใบประกอบการจัดสรรงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทาน ครั้งที่ 1(สชป.2,4,5,7,8,9,10,12,15,16)
ค่ากำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1(สชป.5,11,12,13)
ค่าป้องกันน้ำเค็ม (สชป.11)
ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง (สชป.8)
ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง (สชป.5)
ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา (สชป.2,4,6)
ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทาน ครั้งที่ 2(สชป.5)
ค่ากำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2(สชป.5)
ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทาน ครั้งที่ 3(สชป.2,7,10,11)
ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง ครั้งที่ 1(สชป.3,4,13)
ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำ (สชป.11)
ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำ (สชป.4,10,13)
ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง (สชป.5,16)
ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา (สชป.8,11,15)
ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทาน (สชป.6,9,11,12,14)
ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา (สชป.8,11,15)

 

 

@ รายละเอียดแผนงาน งบประมาณที่เป็นยอดรวม ตามเล่ม พรบ.งบประมาณ 2558
การจัดทำรายละเอียดแผนงานและประมาณการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน ปีงปม.2558
1. บันทึกข้อความ
2. รายละเอียดค่าปรับปรุงระบบชลประทาน
@ การพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2257
1. บันทึกข้อความ
1. รายละเอียดค่าซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2556

2. ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา
3.ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชลประทาน เพื่อเตรียมรับอุทกภัย ปี พ.ศ.2557

4. ค่ากำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความรับอุทกภัย ปี พ.ศ.2557
 
   
งานปรับปรุงระบบชลประทาน  
@ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2557-2563)
 
 
 

งานบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (สามารถขอ Password เปิดเอกสารได้ที่ส่วนปรับปรุงฯ) (18/047/2014)

@ อนุมัติแผนงานค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (3 พ.ย.56) , ครั้งที่ 2 (8 พ.ย.56) , ครั้งที่ 3 (21 พ.ย.56) , ครั้งที่ 4(2 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 5(13 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 6(16 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 7(20 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 8 (2 ม.ค. 57) , ครั้งที่ 9 (7 ม.ค.57) , ครั้งที่ 10 (10 ม.ค.57) , ครั้งที่ 11(15 ม.ค.57) , ครั้งที่ 12 (27 ม.ค.57) , ครั้งที่ 13 (30 ม.ค.57) , ครั้งที่ 14 ( 18 ก.พ.57) , ครั้งที่ 15(11 มี.ค.57) , ครั้งที่ 16(12 มี.ค.57) , ครั้งที่ 17 (31 มี.ค.57) , ครั้งที่ 18 (11/04/57) , ครั้งที่ 19 (25/04/57) , ครั้งที่ 20 (15/05/57) , ครั้งที่ 21 (16/05/57)

@ อนุมัติแผนงานค่าป้องกันน้ำเค็ม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (12 พ.ย.56) , ครั้งที่ 2 (19 พ.ย.56) , ครั้งที่ 3(11 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 4 (27 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 5 (10 ม.ค.57)
@ ขออนุมัติแผนงานค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด (ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (21 พ.ย.56) , ครั้งที่ 2(13 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 3(17 ธ.ค.2556) , ครั้งที่ 4 (15 ม.ค.57) , ครั้งที่ 5 (23 ม.ค.57) , ปรับแผนครั้งที่ 1 (23/05/57) , ครั้งที่ 6 (10 ม.ย.57) , ปรับแผนครั้งที่ 2 (3 ก.ค.57)
@ ขออนุมัติแผนงานค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด (จ้างเหมา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (20 พ.ย.56) , ครั้งที่ 2 (25 พ.ย.56) , ครั้งที่ 3(2 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 4(11 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 5(13 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 6(20 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 7 (27 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 8 (2 ม.ค.57) , ครั้งที่ 9 (10 ม.ค.57) , ครั้งที่ 10 (14 ม.ค.57) , ครั้งที่ 11 (15 ม.ค.57) , ปรับแผนครั้งที่ 1 (19 ก.พ.57) , ครั้งที่ 12 (12 มี.ค.57) , ครั้งที่ 13 (24 มี.ค.57) , ครั้งที่ 14 (31 มี.ค.) , ครั้งที่ 15 (11/04/57) , ครั้งที่ 16 (08/05/57/) , ครั้งที่ 17 (16/05/57) , ครั้งที่ 18 (28/05/57) , ครัั้งที่ 19 (04/06/57)
@ อนุมัติแผนงานค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด (ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (21 พ.ย. 56) , ครั้งที่ 2(13 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 3(17 ธ.ค.56) , ปรับแผนครั้งที่ 1 (15 ม.ค.57) , , ครั้งที่ 4 (23 ม.ค.57) , ครั้งที่ 5 (27 ม.ค.57) , ครั้งที่ 6 (31 มี.ค.57)
@ อนุมัติแผนงานค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 - (8 พ.ย.56) , ครั้งที่ 2 (18 พ.ย.56) , ครั้งที่ 3 (18 พ.ย.56) , ครั้งที่ 4(11 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 1 - จม. (3 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 2 - จม. (12 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 3 - จม.(20 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 5 (27 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 4 - จม. (8 ม.ค.57) , ครั้งที่ 5 - จม. (6 ก.พ..57) , ครั้งที่ 6 - จม. (12 มี.ค.57) , ครั้งที่ 7 - จม. (31 มี.ค. 57) , ครั้งที่ 8 (15/05/57) , ครั้งที่ 9 (16/05/57) , ครั้งที่ 10 (29/05/57)
@ อนุมัติแผนงานค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรือใช้งานชลประทาน ครั้งที่ 1 (19 พ.ย.56) , รถขุด ครั้งที่ 1 (19 พ.ย.56) , เครื่องจักรฯ ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 1 - ปรับแผน (27 ธ.ค.56) , รถขุด ครั้งที่ 2- ปรับแผน (3 ก.พ.57) , เครื่องจักรฯ ครั้งที่ 2 (18 ก.พ.57) , เครื่องจักร ครั้งที่ 3 (12 มี.ค.57)
@ อนุมัติแผนงานค่าบำรงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (12 พ.ย.56) , ครั้งที่ 2 (25 พ.ย.56) , ครั้งที่ 3(13 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 4 (27 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 5 (8 ม.ค.57) , ปรับแผนครั้งที่ 1 (8 ม.ค.57) , ครั้งที่ 6 (13 ม.ค.57) , ปรับแผนครั้งที่ 2 (28/05/57)
@ อนุมัติแผนงานค่ากำจัดวัชพืช ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (14 พ.ย.56) , ครั้งที่ 2 (25 พ.ย.56) , ครั้งที่ 3 (10 ก.พ.57) , ครั้งที่ 4(17 มี.ค.57) ,
ปรับแผนครั้งที่ 1 (19 มี.ค.57)
, ปรับแผนครั้งที่ 4 (28/04/57) , ครั้งที่ 5 (16/05/57) , ปรับแผนครั้งที่ 5 (9 มิ.ย.57)
@ อนุมัติแผนงานค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (11 พ.ย.56) , ปรับแผนครั้งที่ 1 (3 ธ.ค.56) , ปรับแผนครั้งที่ 2 (27 ธ.ค.56) , ปรับแผนครั้งที่ 3 (16/05/57)
@ อนุมัติแผนงานค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (8 พ.ย.56) , ครั้งที่ 2 (21 พ.ย.56) , ปรับแผนครั้งที่ 1 (15 ม.ค.57) , ครั้งที่ 3 (19 ก.พ.57)
   
ค่่าสำรวจ ออกแบบ ศึกษาความเหมาะสม และอื่น ๆ (ขอ Password ได้ที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา) (18/07/2014)
@ อนุมัติแผนงานค่าค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบการปลูกข้าวตามมติ ครม. ครั้งที่ 1 (31 ต.ค.56)
@ อนุมัติแผนงาน ค่าศึกษางานซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 (16 ต.ค.57)
@ อนุมัติแผนงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (31 ต.ค.56) , ปรับแผนครั้งที่ 1 (3 ก.ค.57)
@ อนุมัติแผนค่าสูบน้ำช่วยเหลือพื้้นที่การเกษตรฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 (13 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 2 (02/05/57)
@ อนุมัติแผนงานค่าพิจาณาโครงการและศึกษาความเหมาะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (11 พ.ย.56) , ครั้งที่ 2 (2 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 3 (11/04/57) , ครั้งที่ 4 (23/05/57)
@ อนุมัติแผนงานค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1-(ปรับปรุง) (14 ต.ค.57)
@ อนุมัติแผนงานค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (4 พ.ย.56)
@ อนุมัติแผนงานค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (16 ต.ค.57)
@ อนุมัติแผนงานค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1-(ปรับปรุง) (14 พ.ย.56) , ครั้งที่ 2 - ปรับปรุง (21 พ.ย.56) , ครั้งที่ 3 - ปรับปรุง (25 พ.ย. 56) , ครั้งที่ 1-(ขุดลอก) (2 ธ.ค.56) , ครั้งที่ 4 - ปรับปรุง (14 ม.ค.57) , ครั้งที่ 5 - ปรับปรุง (12 มี.ค.57) , ครั้งที่ 1 - สำนักสำรวจฯ (18 มี.ค.57) , ครั้งที่ 2 - สำนักสำรวจฯ (31 มี.ค.57) , ครั้งที่ 6 - ปรับปรุง (11/04/57) , ครั้งที่ 3 (15/05/57) , ครั้งที่ 7 - ปรับปรุง (28/05/57)
@ อนุมัติแผนงานค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 (12 พ.ย.56)
@ อนุมัติแผนงานค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างฯและลำน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (7 พ.ย.56)
   
แผนงานฟื้นฟูฯ  
แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย
 
 
 
 
 
 
   
MTEF  

@ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2557-2563)

 
 
 


@ การสำรวจข้อมูลทางชลประทานถ่ายโอนให้แก่ อปท.
1. บันทึกข้อควา
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางชลประทาน ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

3. บัญชีทางชลประทา

@ ขอข้อมูลรายละเอียดโครงการชลประทานจังหวัด/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
1. บันทึกข้อควา
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลสำรวจงานโครงการชลประทานขนาดเล็กและ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(21 กรกฎาคม 2557)

@ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสำรวจงานโครงการชลประทานขนาดเล็กและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วันที่ 13 กรกฎาคม 2558)
1. บันทึกข้อความ ที่ รธบ.15/2558 ลว. 13 กค.58
2. ดาวน์โหลดข้อมูล (ขอให้ตรวจสอบและเพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วน)
3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
@ การพิจารณากำหนดค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำของโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน (ลงข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556)
1. บันทึกข้อความที่ สบอ.04/132
2. คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 534/2556 ลว. 11 เมษายน 2556
3. ร่างระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการ
ประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ของกรมชลประทาน พ.ศ.2556 (แก้ไขครั้งที่ 2)

4. ตารางเปรียบเทียบร่างระเบียบฯ

@ เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 22 ตุลาคม 2556
1. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2556
2. ตารางเปรียบเทียบร่างระเบียบกับข้อคิดเห็นจาก สชป.1-17

@ ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน ปี พ.ศ.2556
@ การยกร่าง TOR จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (เอกสารการประชุมครั้งที่ 1/2556)
(ข้อมูลลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556)
1. คำสั่งกรม ที่ 137/2554 แต่งตั้งคณะทำงานยกร่าง TOR
2. รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่าง TOR ครั้งที่ 2/2554
3. ร่าง TOR การดูแลบำรุงรักษาหัวงาน
4. ร่าง TOR การดูแลบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ และอาคารประกอบ
5. ร่าง TOR การดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมทางลาดยาง (F4) และทางลูกรัง (F5) และอาคารประกอบ
6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก สชป.1 - 17 และคณะทำงาน ฯ
@ บันทึกที่ กงป.226/2556 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (27/02/2556)
@ รายงานควบคุมภายใน สบอ. ปี 2556 (12/02/2556)
1. บันทึก สบอ. (ผปษ.) 04/32
2. บันทึก E กงบ.126/2556
3. คำสั่งกรมที่ ข.816/2555 คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
4. รายงาน แบบ ปอ.3 ของกรมที่เกี่ยวข้องกับ สบอ.
5. รายงาน แบบ ปย.1 ของ สบอ. ปี 2555
6. รายงาน แบบ ปย.2 ของ สบอ. ปี 2555
7. แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน
(form แบบติดตาม ปอ.3 , form ปย.1 , form ปย.2 , แบบ WP1 , แบบ WP2 , แบบ WP3)
8. คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน
@ หนังสือที่ นร 0107/ว 8082 เรื่องมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
@ รายงานควบคุมภายใน พ.ศ.2555 (รอบ 12 เดือน)
1. บันทึกข้อความ
2. รายงานแบบ ปย.1(สบอ.) มี.ค.55
3. รายงานแบบ ปย.2 (สบอ.) มี.ค.55
4. รายงานแบบติดตาม ปอ.3 (สบอ.) มี.ค.55
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1. บันทึกข้อความ
2. รายงานแบบ ปย.1 (ปี 2554)
3. รายงานแบบ ปย.2 (ปี 2554)
4. รายงานแบบติดตาม ปย.3
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555
5. แบบฟอร์ม WP1
6. แบบฟอร์ม WP2
7. แบบฟอร์ม WP3
รายงานควบคุมภายใน (ส.อ.น.)
1. บันทึกข้อความ "การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน พ.ศ.2554"
2. รายงานแบบ ปย.1 (งวดวันที่ 31 มีนาคม 2554)
3. รายงานแบบ ปย.2 (งวดวันที่ 31 มีนาคม 2554)
4. รายงานแบบติดตาม ปย.3 (งวดวันที่ 31 มีนาคม 2554)
5. แบบฟอร์ม ปย.1
6. แบบฟอร์ม ปย.2
7. แบบฟอร์ม แบบติดตาม ปย.3
@ แบบสำรวจข้อมูลเครื่องสูบน้ำ (ที่ติดตั้งถาวรอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโครงการฯ) ที่เสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554
@ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
@ ดาวน์โหลด แบบสอบถาม (สอน.ปษ.12)
@ บันทึกการจัดทำรายงานถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 Download แบบ สอน.ปษ.08-1
@ การสำรวจข้อมูลโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ขนาดเล็ก) ที่ยังไม่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.
1. ใบปะหน้าและบันทึกข้อความ ที่ สอน.620 ลว. 23 ก.พ.2554
2. แบบสำรวจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ขนาดเล็ก) ที่ยังไม่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แบบ สอน.ปษ.11)
@ รายงานการควบคุมภายใน สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ 1.ใบปะหน้า 2. ข้อมูลรายงานแบบ ปย.01 (สอน.) 3. ข้อมูลรายงานแบบ ปย.02 (สอน.) 4. ข้อมูลรายงานแบบติดตาม ปอ.03 (สอน.) 5. ข้อมูลรายงานแบบ ปอ.03 (กรมฯ)
@ แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน 1. แบบ ปย.01 2. แบบ ปย.02 3. แบบ ติดตาม ปอ.03
@ ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษ ให้โครงการชลประทานพ.ศ.2547 (18/01/2554)
@ ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ.2547 (18/01/2554)
@ บันทึกและคำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบ สอน.ปษ.10 (10/11/53)
@ แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและโครงการชลประทานระบบท่อ (สอน.ปษ.10) (10/11/53)
@ แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2543
@ ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553

ดูทั้งหมด...


@ ขอให้จัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
@ ข้อมูลอาคารชลประทานของโครงการส่งน้ำฯ / โครงการชลประทานจังหวัด สชป. 1 - 17
@ สำรวจข้อมูลปริมาณงานและพื้นที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ของชป.จังหวัด (ใบปะหน้า,เอกสารแนบ)
 

ดูทั้งหมด...


@ เข้าสู่เวปเพจของ กลุ่มงานใช้พื้นที่ชลประทาน
 
 
 


 

สถิติผู้เข้าชม
Click Here to get Free Counter

Web Master
นายอมรศักดิ์ สุขแสวง
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
กรมชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300

Email : OMD0401@Yahoo.com
โทรศัพท์ (สายตรง) : (02) - 2414430, (02) - 2415050,
(ภายใน) : 2205, 2284, 2474, โทรสาร : (02) - 2414430, (02) - 2415050

กลับด้านบน