การขอเช่าที่ราชพัสดุ

ใบคำร้อง

แบบตรวจสอบ

แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต

หลักเกณฑ์การจัดหาประโยชน์ (ขอเช่า) ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน

แบบประกอบการอนุญาตที่มีการปรับปรุง

 

ตัวอย่างหนังสือ

คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และที่ดินประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์