ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน

02-669-2153

เกี่ยวกับองค์กร

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำที่2

นายสันติ เต็มเอี่ยม
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 2

วิศวกรชลประทาน

ว่าง
วิศวกรชลประทานชำนาญการ

ว่าง
วิศวกรชลประทานชำนาญการ

ว่าง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายพีระพงศ์ รัตนบุรี
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายมาณพ พรมดี
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายสมโชค ชัยสวัสดิ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ว่าง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

น.ส.รุ้งนภา แก้วโบราณ
วิศวกรชลประทาน

น.ส.พรพิมล แข็งงาน
วิศวกรชลประทาน

นายอภิสิทธิ์ ช่วงวิเชียร
วิศวกรชลประทาน

ว่าง
วิศวกรชลประทาน

ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.พิมพ์ญาดา อามรย์สุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส.โสมวิภา ประเสริฐศรี
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ชลธิชา เกศกะงาม
พนักงานทั่วไป

ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ำ

นายเพิ่มพร โสภณางกูร

 • เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 ถึง 2 กันยายน 2553
 • ว่าที่ ร.ท.ธาดา พูนทวี

 • เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 3 กันยายน 2553 ถึง 6 เมษายน 2558
 • ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 2

  นายสันติ เต็มเอี่ยม

 • เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 7 เมษายน 2558 ถึง 6 มีนาคม 2559
 • รักษาการในตำแหน่งวันที่ 7 มีนาคม 2559 ถึง 7 กรกฎาคม 2559
 • รักษาการในตำแหน่งวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน
 • นายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ

 • เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ถึง 23 พฤษภาคม 2561
 • 1) ศึกษา จัดทำแผนด้านการบริหารจัดการน้ำ แผนการปลูกพืช ในระดับลุ่มน้ำทั้งช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้งโดยนำสถิติข้อมูลและแผนของหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณา เพื่อจัดทำเป็นแผนงานที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล

  2) ติดตามสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า น้ำในอ่างเก็บน้ำ และความต้องการใช้น้ำ เพื่อสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  3) กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

  4) ประเมินผลการบริหารจัดการน้ำเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ

  5) ประเมินผลการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  6) พิจารณาการอนุญาตการใช้น้ำชลประทาน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการใช้น้ำในระยะสั้นและระยะยาว

  7) จัดทำแผนน้ำรายสัปดาห์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและรายงานการบริหารจัดการน้ำให้กับโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เพื่อจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

  9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ และพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ สะดวกต่อการใช้งาน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

  10) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ความต้องการใช้น้ำด้านต่างๆ ข้อมูลปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำ เพื่อจัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

  11) ให้คำแนะนำด้านวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

  12) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด