ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน

02-669-2153

เกี่ยวกับองค์กร

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำที่2

นายสันติ เต็มเอี่ยม
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 2

วิศวกรชลประทาน

น.ส.ศิริพร ทวีเดช
วิศวกรชลประทานชำนาญการ

นายธีรวัฒน์ เสนาหาญ
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องอธิบดีกรมชลประทานอีกหน้าที่หนึ่ง)

นายเชาวลิต มะหะมะ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายพีระพงศ์ รัตนบุรี
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายมาณพ พรมดี
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายสมโชค ชัยสวัสดิ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

น.ส.สาริณี แก้วผลึก
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องอธิบดีกรมชลประทานอีกหน้าที่หนึ่ง)

พนักงานราชการ

น.ส.รุ้งนภา แก้วโบราณ
วิศวกรชลประทาน

น.ส.พรพิมล แข็งงาน
วิศวกรชลประทาน

นายอภิสิทธิ์ ช่วงวิเชียร
วิศวกรชลประทาน

"ว่าง"
วิศวกรชลประทาน

ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.พิมพ์ญาดา อามรย์สุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส.โสมวิภา ประเสริฐศรี
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ชลธิชา เกศกะงาม
พนักงานทั่วไป

ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ำ

นายเพิ่มพร โสภณางกูร

 • เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 ถึง 2 กันยายน 2553
 • ว่าที่ ร.ท.ธาดา พูนทวี

 • เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 3 กันยายน 2553 ถึง 6 เมษายน 2558
 • ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 2

  นายสันติ เต็มเอี่ยม

 • เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 7 เมษายน 2558 ถึง 6 มีนาคม 2559
 • รักษาการในตำแหน่งวันที่ 7 มีนาคม 2559 ถึง 7 กรกฎาคม 2559
 • รักษาการในตำแหน่งวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน
 • นายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ

 • เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ถึง 23 พฤษภาคม 2561
 • 1) ศึกษา จัดทำแผนด้านการบริหารจัดการน้ำ แผนการปลูกพืช ในระดับลุ่มน้ำทั้งช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้งโดยนำสถิติข้อมูลและแผนของหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณา เพื่อจัดทำเป็นแผนงานที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล

  2) ติดตามสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า น้ำในอ่างเก็บน้ำ และความต้องการใช้น้ำ เพื่อสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  3) กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

  4) ประเมินผลการบริหารจัดการน้ำเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ

  5) ประเมินผลการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  6) พิจารณาการอนุญาตการใช้น้ำชลประทาน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการใช้น้ำในระยะสั้นและระยะยาว

  7) จัดทำแผนน้ำรายสัปดาห์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและรายงานการบริหารจัดการน้ำให้กับโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เพื่อจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

  9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ และพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ สะดวกต่อการใช้งาน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

  10) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ความต้องการใช้น้ำด้านต่างๆ ข้อมูลปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำ เพื่อจัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

  11) ให้คำแนะนำด้านวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

  12) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด